4.22.2009

Planning a Trip(Superlative Degree)
ขั้นสุด (Superlative Degree) เป็นการเปรียบเทียบสิ่งของหรือคนตั้งแต่ 3 กลุ่ม/จำนวน
หรือมากกว่า 3กลุ่ม/จำนวนขึ้นไป มีวิธีใช้ ดังนี้ คือ

รูปแบบประโยค
The + adj. เติม est
หรือ
the most + adj.

Formation of Superlative (รูปแบบของการเปรียบเทียบขั้นสุด)
คำ adjective มีรูปขั้นสุดได้โดยวิธีต่อไปนี้
1. คำพยางค์เดียวเติม est เช่น
Positive Comparative Superlative
tall (สูง) taller tallest
small (เล็ก) small smallest
high (สูง) higher highest
hard (แข็ง) harder hardest
fast (เร็ว) faster fastest
slow (ช้า) slower slowest
loud (ดัง) louder slowest

2. คำพยางค์เดียว มีสระตัวเดียว ตัวสะกดตัวเดียว ต้องเพิ่มตัวสะกดอีกตัวหนึ่งก่อนเติม est เช่น
big (ใหญ่) bigger biggest
fit (เหมาะ) fitter fittest
thin (บาง) thinner thinnest
ถ้ามี e ลงท้ายอยู่แล้ว คงเติมเฉพาะ st เช่น
large – larger – largest
late – later – latest

3. คำที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยนเป็น i ก่อนเติม est เช่น
happy (เป็นสุข) happier happiest
pretty (สวย) prettier prettiest
lovely (น่ารัก) lovelier loveliest
easy (ง่าย) easier easiest
heavy (หนัก) heavier heaviest

4. คำสองพยางค์ซึ่งลงท้ายด้วย er, ow, หรือ y อาจเติม most ข้างหน้า หรือใส่ est
ข้างท้ายก็ได้
Positive Comparative Superlative
slender (เอวบางร่างน้อย) slenderer, more slender slenderest, most slender
shallow (ตื้น) shallower, more shallow shallowest, most shallow
lovely (น่ารัก) lovelier, more lovely loveliest, most lovely


ตัวอย่าง
In Mana's family, Mana is a father. Malee is a mother. Min is a son. And Manee is a daughter.

3.15.2009

Clothes - May/Mightกฎการใช้ May Might
1.ใช้กับการพูดถึงการมีโอกาสของบางสิ่งบางทีอาจเป็นจริงหรืออาจจะเกิดขึ้น เช่น
We may take a day off next week.He might call me tonight.
2. might ไม่ได้เป็น past ของ may เราจะใช้ might เมื่อเรามีโอกาสที่น้อยกว่า may เช่นI may go to visit my parents in this weekend. (บางทีโอกาสจะเป็น 50%) Jane might go with me. (บางทีโอกาสจะเป็น 30% )
3.การใช้ may/might กับ have ใช้แสดงการคาดคะเนที่อาจจะเกิดขึ้นในอดีต may/might + have +V3She may have gone out when I phoned her.
A: I can't find my book.
B:You might have left it at school.
4. ใช้ may might ในการขออนุญาตเช่นMay I sit here?I wonder if I might have another cup of coffee?
5. ใช้ may ในการอนุญาตและไม่อนุญาตเช่น Children may not play alone in the pool.
A: May I turn the TV on?
B: Yes, of course you may.

อ้างอิงจาก:
http://daily-kannikar.blogspot.com/2008/08/can-could-may-might.html


ข้อแตกต่างระหว่าง May - Might - Maybe
May แปลว่า "จะ" ใช้เป็นเงื่อนไขแล้วแต่คุณจะเลือก เช่น You may resubmit your pettion with a new fee. แปลว่า "คุณจะยื่นคำร้องพร้อมค่าธรรมเนียมใหม่อีกครั้งก็ได้" คือเป็นเงื่อนไขซึ่งแล้วแต่คุณ จะยื่นใหม่ก็ทำได้ จะไม่ยื่นใหม่ก็ได้แต่เรื่องมันก็จะจบลงตรงนั้น ก็แล้วแต่คุณจะเลือกคือเขาไม่ได้บังคับว่า "คุณจะต้อง"

might แปลว่า "อาจจะ" มีความหมายไม่แน่นอน เช่น It might get there by Friday. มันอาจจะไปถึงภายในวันศุกร์ก็ได้นะ คืออาจจะถึงหรือไม่ถึงก็ได้ ไม่มีความแน่นอน It might be good, you'll never know. "มันอาจจะดีก็ได้นะ ไม่มีทางที่คุณจะล่วงรู้ได้หรอก"

maybe เป็นคำกริยาช่วย มีความหมายว่าที่ไม่แน่นอนแปลว่า "บางที" หรือ "อาจจะเป็นไปได้" เช่น Maybe I will go out tonight. "บางทีฉันจะออกไปเที่ยวคืนนี้" คือยังไม่แน่นอนว่าจะไปหรือไม่ อาจจะไปหรือไม่ไปก็เป็นไปได้ทั้งสองอย่าง

may be เป็นคำกริยามีความหมายว่า "อาจจะเป็นไปได้" I may be going out tonight. แปลว่า "อาจจะเป็นไปได้นะ ว่าฉันจะออกไปเที่ยวในคืนนี้"ใช้ may be เป็นคำโดดๆได้เช่น ตอบว่า "May be" ="อาจจะ"

Example:
May / Might + infinitive (possibility)

Example:
- We might have a picnic tomorrow, but it depends on the weather.
- I might not go to the party, I haven't decided yet.
- I may go to the party, but I'm not sure.
- I may not have time to do everything today.

* Use might / may and might not / may not+infinitive to talk about a future possibility.
(It might /may rain. = it's possible that it will rain.)
* Might /May (not) is the same for all person, I might /may,
he might / may, we might/may etc.

!!! You can also use May I..../ May we ...to ask for permission.
example: May i use your phone? (= can i use your phone.)

อ้างอิงจาก:
http://th.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071222170916AAsB2h0

Office PartyQuestion Tag (Tag Question หรือ Tail Question)
ได้แก่ คำถามที่ขึ้นต้นด้วยข้อความบอกเล่า (จะเป็นข้อความบอกรับหรือปฏิเสธก็ได้) เสียตอนหนึ่งก่อน แล้วตามด้วยกริยาช่วยและสรรพนาม เป็นรูปคำถามย่อๆ ซึ่งเรียกกันว่า Question Tag อีกตอนหนึ่ง
Affirmative Statement + anomalous verb +n't + pronoun?
Negative Statement , anomalous verb + pronoun?

เช่น Your friend has come back , hasn't he?
Your friend hasn't come back , has he?
She will leave tomorrow , won't she?
She won't leave tomorrow , will she?หลักการเขียน Question Tag

1. ถ้าประโยคที่มาข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่า ต้องใช้ question tag เป็นรูปปฏิเสธ
- You eat a lot of oranges , don't you?
- You will have the exam next month , won't you?
- She came here yesterday , didn't she?
- They have finished their work , haven't they?

2. ถ้าประโยคที่มาข้างหน้าเป็นประโยคปฏิเสธ ต้องใช้ question tag เป็นรูปบอกเล่า
- You won't come early , will you?
- She doesn't want to disturb you , does she?
- We didn't make a loud noise , did we?
- They haven't tunred it off , have they?

3. ถ้าประโยคข้างหน้ามี verb to have
(a) เมื่อ have แปลว่า "มี" จะใช้ tag ว่า haven't หรือ don't ก็ได้
- She has a lot of friends , hasn't she? (แบบ British)
- They have only one child , don't they? (แบบ American)
(b) เมื่อ have แปลอย่างอื่น ที่ไม่ใช่แปลว่า "มี" ให้ใช้ verb to do มาช่วย
- We have lunch at twelve o'clock , dont' we? (=กิน)
- I had his letter last week , didn't I? (=ได้รับ)
- The King has the dam built , doesn't he? (=ใช้ ไหว้วาน)
- You had a toothache last week, didn't you? (=ป่วย)
(c) question tag ของ "have to" (=จำเป็นต้อง) ใช้ verb to do มาช่วย
- You often have to go to the dentist's , don't you?

4. ในประโยค tag ที่เป็นรูปปฏิเสธ ต้องใช้ รูปย่อเสมอ
- We shall go shopping , shan't we?
- He will come to my party , won't he?

5. Question tag ของ I am คือ aren't I (เนื่องจาก am not ไม่มีรูปย่อ)
- I am late , aren't I ?
- I am lazy , aren't I?

6. Question tag ของกริยาช่วย can ,could , may , might , will , shall, ought to ,
should ,V. be , etc....จะใช้กริยาช่วยเหล่านี้เป็น question tag ได้
- She can do it well , can't she?
- You ought to study hard , oughtn't you?
- They should obey their teacher , shouldn't they?

7. คำว่า "need" (ต้องการ) และ "dare" (กล้า) มีวิธีใช้ 2 แบบ คือ
(a) ใช้เป็นกริยาแท้ tag ก็จะใช้ verb to do มาช่วย
- He needs to go there alone , doesn't he?
- They need money , don't they?
- She doesn not need any help , does she?
- She dares to come alone , doesn't she?
- We don't dare to tell a lie , do we?
(ข้อสังเกต ถ้า "need" "dare" ใช้เป็นกริยาแท้ จะตามหลังด้วย to +V1 โดยที่กริยา
need / dare สามารถผันตามประธานได้ หรืออาจตามด้วย noun ก็ได้)
(b) ใช้เป็นกริยาช่วย tag จะใช้ need / dare เป็นกริยาช่วยใน tag
- She needn't come on Sunday , need she?
- You dare not go out alone at night , dare you?
(ข้อสังเกตุ ถ้า need / dare เป็นกริยาช่วย จะตามหลังด้วย V1 เลย)

8. question tag ของ used to (เคย) คือ didn't หรือ usedn't
- She used to be his secretary , didn't she (usedn't she)?

9. ประธานที่ใช้ใน tag ต้องเป็น pronoun เสมอ
- Vinai went to Chiang Mai yesterday, didn't he?
- The children are playing in the garden , aren't they?
- The police are searching for a thief , are they?

10. tag ของ would like (=ต้องการ) ใช้ wouldn't
- We'd like to go now , wouldn't we?

11. tag ของ would rather (= อยากจะ) ใช้ wouldn't
- You'd rather stay at home , wouldn't you?
- We would rather not go there , would we?

12. tag ของ had better ใช้ hadn't
- You 'd better finish your homework , hadn't you?
- She had better not go out alone , had she?

13. ประโยคคำสั่ง หรือ ขอร้อง (Imperative , order , request ) จะกลายเป็นประโยคสุภาพ
ด้วยการเติม question tag ว่า will you หรือ won't you?
- Open your book , will you?
- Stop talking , will you?
- Take these things away , will you?
- Let us go to the movies , will you?
(แต่ถ้า Let me ask him to accompany you, shall I?)

14. ถ้าประโยคข้างหน้ามีประธานเป็น There is , There are , There was, There were,
(=มี) question tag ใช้ verb to be นั้นๆ + there
- There is a purse in my bag , isn't there?
- There are many flowers in the garden , are there?
- There was an accident last night , wasn't there?

15. Question Tag ของ That is.., This is คือ isn't it ? หรือ is it?
- This is my book , isn't it?
- That is not your bag , is it?

16. Question Tag ของ These are , Those are ใช้ aren't they? หรือ are they?
- These are her belongings , aren't they?
- These are your exercise books, aren't they?
- Those are not our balls, are they?

17. คำต่อไปนี้คือ few , little , never , rarely , scarcely , hardly , seldom , neither ,
none , none , , no one , nobody ,, nothing มีความหมายกึ่งปฏิเสธและปฏิเสธ
เพราะฉะนั้น tag จะเป็นบอกเล่า
- Few students knew the answers , did they?
- Little progress has been made , has it?
- He never comes early , does he?
- That job is hardly suitable for Peter , is it?
- We have seldom seen such large apples , have we?
- I scarcely know him , do I?
- Nothing was done , was it?
- We saw no one we knew , did we?
- None of the boys liked that song , did they?
- You rarely go to the cinema , do you?

18. ประโยคที่ใช้ประธาน one ใน tag จะใช้ one เช่น
- One wants to be rich , doesn't one?
- One can't escape death , can one?

19. ถ้าประธานเป็น evryone , everybody , everything , no one , nobody ,
anybody , neither ในส่วน tag ให้ใช้ they เช่น
- Everyone likes it , don't they?
- Nobody knows the answer , do they?
- Neither of the boys complained , did they?
- None of the workmen arrived on time , did they?
(แต่ถ้า - None of us knew him , did we?)

20. ถ้าเป็นประโยคซับซ้อน ให้ใช้กริยาใน main clause เป็นหลัก ยกเว้น ถ้าใน main clause
หมายถึง ตัวเองหรือบุรุษที่ 1 เช่น
- He said he could come , did he?
- I think he is a good boy , isn't he?
- If he said it under oath , it must be true , musn't it?
- If tomorrow were a holiday, you would go to the sea , wouldn't you?

การตอบคำถามของ Question Tag

1. ถ้าประโยคข้างหน้าเป็นบอลกเล่า ผู้ถามคาดหวังคำตอบ Yes
2. ถ้าประโยคข้างหน้าเป็นปฏิเสธ ผู้ถามคาดหวังคำตอบ No
อย่างไรก็ตาม ในการตอบคำถามแบบ question tag นี้ให้ยึดหลักความเป็นจริงเป็นสำคัญ
เช่น Tokyo is one of the biggest cities of the world , isn't it?
Tokyo isn't one of the biggest cities of the world ,is it?
คำตอบที่แท้จริง คือ เมืองโตเกียวเป็นเมืองใหญ่ที่สุดเมืองหนึ่งในโลก ดังนั้นคำถามข้างต้น
ทั้งสองคำถาม จะได้คำตอบอย่างเดียวกัน คือ Yes, it is.
3. การตอบคำถาม ตอบอย่างสั้นๆ โดยใช้ประธานและกริยาช่วย
- We can speak English , can't we?
Yes, we can.
- You don't want to fail the exam , do you?
No , I don't.

การออกเสียงประโยคคำถาม Question tag

คำถามที่จะได้คำตอบ Yes, No โดยปกติจะขึ้นเสียงสูงที่ท้ายประโยค แต่สำหรับคำถามแบบ Question Tag จะออกเสียงขึ้นสูงที่ท้ายประโยคหรือลงเสียงต่ำก็ได้ ขึ้นอยู่กับความแน่ในของผู้พูด
You can swim , can't you?
ถ้าขึ้นเสียงสูงที่ท้ายประโยค แสดงว่าผู้ถามไม่มั่นใจนักว่าคุณว่ายน้ำได้
ถ้าลงเสียงต่ำที่ท้ายประโยค แสดงว่าผู้ถามค่อนข้างมั่นใจว่าคุณว่ายน้ำได้

Vinai won't come to the party tonight , will he?
ถ้าขึ้นเสียงสูงที่ท้ายประโยค แสดงว่าผู้ถามไม่มั่นใจนักว่าวินัยจะไม่มางานปาร์ตี้คืนนี้
ถ้าลงเสียงต่ำที่ท้ายประโยค แสดงว่าผู้ถามค่อนข้างมั่นใจว่าวินัยจะไม่มางานปาร์ตี้คืนนี้

Being illillness [N] ความเจ็บป่วย, See also: ความเจ็บไข้, โรคภัย
cough [N] การไอ, See also: การกระแอม, Syn. coughing
sore [ADJ] เจ็บปวด
throat [N] ช่องคอ, See also: คอ, ลำคอ
headache [N] อาการปวดศีรษะ

ใช้กริยา have บอกอาการป่วยที่เป็น
:to have + a cough