3.15.2009

Clothes - May/Mightกฎการใช้ May Might
1.ใช้กับการพูดถึงการมีโอกาสของบางสิ่งบางทีอาจเป็นจริงหรืออาจจะเกิดขึ้น เช่น
We may take a day off next week.He might call me tonight.
2. might ไม่ได้เป็น past ของ may เราจะใช้ might เมื่อเรามีโอกาสที่น้อยกว่า may เช่นI may go to visit my parents in this weekend. (บางทีโอกาสจะเป็น 50%) Jane might go with me. (บางทีโอกาสจะเป็น 30% )
3.การใช้ may/might กับ have ใช้แสดงการคาดคะเนที่อาจจะเกิดขึ้นในอดีต may/might + have +V3She may have gone out when I phoned her.
A: I can't find my book.
B:You might have left it at school.
4. ใช้ may might ในการขออนุญาตเช่นMay I sit here?I wonder if I might have another cup of coffee?
5. ใช้ may ในการอนุญาตและไม่อนุญาตเช่น Children may not play alone in the pool.
A: May I turn the TV on?
B: Yes, of course you may.

อ้างอิงจาก:
http://daily-kannikar.blogspot.com/2008/08/can-could-may-might.html


ข้อแตกต่างระหว่าง May - Might - Maybe
May แปลว่า "จะ" ใช้เป็นเงื่อนไขแล้วแต่คุณจะเลือก เช่น You may resubmit your pettion with a new fee. แปลว่า "คุณจะยื่นคำร้องพร้อมค่าธรรมเนียมใหม่อีกครั้งก็ได้" คือเป็นเงื่อนไขซึ่งแล้วแต่คุณ จะยื่นใหม่ก็ทำได้ จะไม่ยื่นใหม่ก็ได้แต่เรื่องมันก็จะจบลงตรงนั้น ก็แล้วแต่คุณจะเลือกคือเขาไม่ได้บังคับว่า "คุณจะต้อง"

might แปลว่า "อาจจะ" มีความหมายไม่แน่นอน เช่น It might get there by Friday. มันอาจจะไปถึงภายในวันศุกร์ก็ได้นะ คืออาจจะถึงหรือไม่ถึงก็ได้ ไม่มีความแน่นอน It might be good, you'll never know. "มันอาจจะดีก็ได้นะ ไม่มีทางที่คุณจะล่วงรู้ได้หรอก"

maybe เป็นคำกริยาช่วย มีความหมายว่าที่ไม่แน่นอนแปลว่า "บางที" หรือ "อาจจะเป็นไปได้" เช่น Maybe I will go out tonight. "บางทีฉันจะออกไปเที่ยวคืนนี้" คือยังไม่แน่นอนว่าจะไปหรือไม่ อาจจะไปหรือไม่ไปก็เป็นไปได้ทั้งสองอย่าง

may be เป็นคำกริยามีความหมายว่า "อาจจะเป็นไปได้" I may be going out tonight. แปลว่า "อาจจะเป็นไปได้นะ ว่าฉันจะออกไปเที่ยวในคืนนี้"ใช้ may be เป็นคำโดดๆได้เช่น ตอบว่า "May be" ="อาจจะ"

Example:
May / Might + infinitive (possibility)

Example:
- We might have a picnic tomorrow, but it depends on the weather.
- I might not go to the party, I haven't decided yet.
- I may go to the party, but I'm not sure.
- I may not have time to do everything today.

* Use might / may and might not / may not+infinitive to talk about a future possibility.
(It might /may rain. = it's possible that it will rain.)
* Might /May (not) is the same for all person, I might /may,
he might / may, we might/may etc.

!!! You can also use May I..../ May we ...to ask for permission.
example: May i use your phone? (= can i use your phone.)

อ้างอิงจาก:
http://th.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071222170916AAsB2h0

Office PartyQuestion Tag (Tag Question หรือ Tail Question)
ได้แก่ คำถามที่ขึ้นต้นด้วยข้อความบอกเล่า (จะเป็นข้อความบอกรับหรือปฏิเสธก็ได้) เสียตอนหนึ่งก่อน แล้วตามด้วยกริยาช่วยและสรรพนาม เป็นรูปคำถามย่อๆ ซึ่งเรียกกันว่า Question Tag อีกตอนหนึ่ง
Affirmative Statement + anomalous verb +n't + pronoun?
Negative Statement , anomalous verb + pronoun?

เช่น Your friend has come back , hasn't he?
Your friend hasn't come back , has he?
She will leave tomorrow , won't she?
She won't leave tomorrow , will she?หลักการเขียน Question Tag

1. ถ้าประโยคที่มาข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่า ต้องใช้ question tag เป็นรูปปฏิเสธ
- You eat a lot of oranges , don't you?
- You will have the exam next month , won't you?
- She came here yesterday , didn't she?
- They have finished their work , haven't they?

2. ถ้าประโยคที่มาข้างหน้าเป็นประโยคปฏิเสธ ต้องใช้ question tag เป็นรูปบอกเล่า
- You won't come early , will you?
- She doesn't want to disturb you , does she?
- We didn't make a loud noise , did we?
- They haven't tunred it off , have they?

3. ถ้าประโยคข้างหน้ามี verb to have
(a) เมื่อ have แปลว่า "มี" จะใช้ tag ว่า haven't หรือ don't ก็ได้
- She has a lot of friends , hasn't she? (แบบ British)
- They have only one child , don't they? (แบบ American)
(b) เมื่อ have แปลอย่างอื่น ที่ไม่ใช่แปลว่า "มี" ให้ใช้ verb to do มาช่วย
- We have lunch at twelve o'clock , dont' we? (=กิน)
- I had his letter last week , didn't I? (=ได้รับ)
- The King has the dam built , doesn't he? (=ใช้ ไหว้วาน)
- You had a toothache last week, didn't you? (=ป่วย)
(c) question tag ของ "have to" (=จำเป็นต้อง) ใช้ verb to do มาช่วย
- You often have to go to the dentist's , don't you?

4. ในประโยค tag ที่เป็นรูปปฏิเสธ ต้องใช้ รูปย่อเสมอ
- We shall go shopping , shan't we?
- He will come to my party , won't he?

5. Question tag ของ I am คือ aren't I (เนื่องจาก am not ไม่มีรูปย่อ)
- I am late , aren't I ?
- I am lazy , aren't I?

6. Question tag ของกริยาช่วย can ,could , may , might , will , shall, ought to ,
should ,V. be , etc....จะใช้กริยาช่วยเหล่านี้เป็น question tag ได้
- She can do it well , can't she?
- You ought to study hard , oughtn't you?
- They should obey their teacher , shouldn't they?

7. คำว่า "need" (ต้องการ) และ "dare" (กล้า) มีวิธีใช้ 2 แบบ คือ
(a) ใช้เป็นกริยาแท้ tag ก็จะใช้ verb to do มาช่วย
- He needs to go there alone , doesn't he?
- They need money , don't they?
- She doesn not need any help , does she?
- She dares to come alone , doesn't she?
- We don't dare to tell a lie , do we?
(ข้อสังเกต ถ้า "need" "dare" ใช้เป็นกริยาแท้ จะตามหลังด้วย to +V1 โดยที่กริยา
need / dare สามารถผันตามประธานได้ หรืออาจตามด้วย noun ก็ได้)
(b) ใช้เป็นกริยาช่วย tag จะใช้ need / dare เป็นกริยาช่วยใน tag
- She needn't come on Sunday , need she?
- You dare not go out alone at night , dare you?
(ข้อสังเกตุ ถ้า need / dare เป็นกริยาช่วย จะตามหลังด้วย V1 เลย)

8. question tag ของ used to (เคย) คือ didn't หรือ usedn't
- She used to be his secretary , didn't she (usedn't she)?

9. ประธานที่ใช้ใน tag ต้องเป็น pronoun เสมอ
- Vinai went to Chiang Mai yesterday, didn't he?
- The children are playing in the garden , aren't they?
- The police are searching for a thief , are they?

10. tag ของ would like (=ต้องการ) ใช้ wouldn't
- We'd like to go now , wouldn't we?

11. tag ของ would rather (= อยากจะ) ใช้ wouldn't
- You'd rather stay at home , wouldn't you?
- We would rather not go there , would we?

12. tag ของ had better ใช้ hadn't
- You 'd better finish your homework , hadn't you?
- She had better not go out alone , had she?

13. ประโยคคำสั่ง หรือ ขอร้อง (Imperative , order , request ) จะกลายเป็นประโยคสุภาพ
ด้วยการเติม question tag ว่า will you หรือ won't you?
- Open your book , will you?
- Stop talking , will you?
- Take these things away , will you?
- Let us go to the movies , will you?
(แต่ถ้า Let me ask him to accompany you, shall I?)

14. ถ้าประโยคข้างหน้ามีประธานเป็น There is , There are , There was, There were,
(=มี) question tag ใช้ verb to be นั้นๆ + there
- There is a purse in my bag , isn't there?
- There are many flowers in the garden , are there?
- There was an accident last night , wasn't there?

15. Question Tag ของ That is.., This is คือ isn't it ? หรือ is it?
- This is my book , isn't it?
- That is not your bag , is it?

16. Question Tag ของ These are , Those are ใช้ aren't they? หรือ are they?
- These are her belongings , aren't they?
- These are your exercise books, aren't they?
- Those are not our balls, are they?

17. คำต่อไปนี้คือ few , little , never , rarely , scarcely , hardly , seldom , neither ,
none , none , , no one , nobody ,, nothing มีความหมายกึ่งปฏิเสธและปฏิเสธ
เพราะฉะนั้น tag จะเป็นบอกเล่า
- Few students knew the answers , did they?
- Little progress has been made , has it?
- He never comes early , does he?
- That job is hardly suitable for Peter , is it?
- We have seldom seen such large apples , have we?
- I scarcely know him , do I?
- Nothing was done , was it?
- We saw no one we knew , did we?
- None of the boys liked that song , did they?
- You rarely go to the cinema , do you?

18. ประโยคที่ใช้ประธาน one ใน tag จะใช้ one เช่น
- One wants to be rich , doesn't one?
- One can't escape death , can one?

19. ถ้าประธานเป็น evryone , everybody , everything , no one , nobody ,
anybody , neither ในส่วน tag ให้ใช้ they เช่น
- Everyone likes it , don't they?
- Nobody knows the answer , do they?
- Neither of the boys complained , did they?
- None of the workmen arrived on time , did they?
(แต่ถ้า - None of us knew him , did we?)

20. ถ้าเป็นประโยคซับซ้อน ให้ใช้กริยาใน main clause เป็นหลัก ยกเว้น ถ้าใน main clause
หมายถึง ตัวเองหรือบุรุษที่ 1 เช่น
- He said he could come , did he?
- I think he is a good boy , isn't he?
- If he said it under oath , it must be true , musn't it?
- If tomorrow were a holiday, you would go to the sea , wouldn't you?

การตอบคำถามของ Question Tag

1. ถ้าประโยคข้างหน้าเป็นบอลกเล่า ผู้ถามคาดหวังคำตอบ Yes
2. ถ้าประโยคข้างหน้าเป็นปฏิเสธ ผู้ถามคาดหวังคำตอบ No
อย่างไรก็ตาม ในการตอบคำถามแบบ question tag นี้ให้ยึดหลักความเป็นจริงเป็นสำคัญ
เช่น Tokyo is one of the biggest cities of the world , isn't it?
Tokyo isn't one of the biggest cities of the world ,is it?
คำตอบที่แท้จริง คือ เมืองโตเกียวเป็นเมืองใหญ่ที่สุดเมืองหนึ่งในโลก ดังนั้นคำถามข้างต้น
ทั้งสองคำถาม จะได้คำตอบอย่างเดียวกัน คือ Yes, it is.
3. การตอบคำถาม ตอบอย่างสั้นๆ โดยใช้ประธานและกริยาช่วย
- We can speak English , can't we?
Yes, we can.
- You don't want to fail the exam , do you?
No , I don't.

การออกเสียงประโยคคำถาม Question tag

คำถามที่จะได้คำตอบ Yes, No โดยปกติจะขึ้นเสียงสูงที่ท้ายประโยค แต่สำหรับคำถามแบบ Question Tag จะออกเสียงขึ้นสูงที่ท้ายประโยคหรือลงเสียงต่ำก็ได้ ขึ้นอยู่กับความแน่ในของผู้พูด
You can swim , can't you?
ถ้าขึ้นเสียงสูงที่ท้ายประโยค แสดงว่าผู้ถามไม่มั่นใจนักว่าคุณว่ายน้ำได้
ถ้าลงเสียงต่ำที่ท้ายประโยค แสดงว่าผู้ถามค่อนข้างมั่นใจว่าคุณว่ายน้ำได้

Vinai won't come to the party tonight , will he?
ถ้าขึ้นเสียงสูงที่ท้ายประโยค แสดงว่าผู้ถามไม่มั่นใจนักว่าวินัยจะไม่มางานปาร์ตี้คืนนี้
ถ้าลงเสียงต่ำที่ท้ายประโยค แสดงว่าผู้ถามค่อนข้างมั่นใจว่าวินัยจะไม่มางานปาร์ตี้คืนนี้

Being illillness [N] ความเจ็บป่วย, See also: ความเจ็บไข้, โรคภัย
cough [N] การไอ, See also: การกระแอม, Syn. coughing
sore [ADJ] เจ็บปวด
throat [N] ช่องคอ, See also: คอ, ลำคอ
headache [N] อาการปวดศีรษะ

ใช้กริยา have บอกอาการป่วยที่เป็น
:to have + a cough

Babysitting Job Interview - V+ingbabysitting [N] :การเป็นพี่เลี้ยงเด็ก
reference [N] :หนังสือรับรอง

โครงสร้าง
Subject + auxiliary verb ( be ) + main verb ( base+ ing)ประธาน + กริยาช่วย (be ) + กริยาหลักช่อง 1 เติม ing

การใช้
ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่กำลังดำเนินการอยู่ อาจมี adverb ในรูปคำเดียวหรือกลุ่มคำมาร่วมด้วย เช่น
The sun is shining.
I am having dinner at this moment.
ใช้กับเหตุการณ์ในอนาคตอันใกล้ซึ่งคาดว่าจะต้องเกิดแน่นอน โดยมีคำบอกอนาคตร่วมด้วย เป็นการใช้เช่นเดียวกับ Future Simple
I am taking my exam next month.
We are going to Chiang Mai tomorrow.
ใช้กับการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีต ถึงปัจจุบันและจะต่อไปในอนาคตเป็นระยะยาว เช่น
My son is working hard this semester.
I am studying to become a doctor.
ใช้กับการกระทำที่เกิดซ้ำซาก โดยใช้ร่วมกับ always , constantly เป็นต้น
I don't like them because they are always complaining.
He is constantly talking. I wish he would shut up.

หมายเหตุ
ปกติถ้าเราพูด I always do something หมายถึงการทำอย่างนั้นทุกครั้ง แต่ถ้าใช้ I always doing somthing หมายถึงเป็นการทำบ่อยๆแต่ไม่ใช่ทุกครั้ง เช่น

I've lost my key again. I'm always losing thing.
ฉันทำกุญแจหายอีกแล้ว ฉันทำของหายบ่อย ( แต่ไม่ได้หายทุกครั้ง )
You're always watching television. You should do something more active.

ทบทวนการใช้ ing
1. ing ใช้เติมหลังคำกริยา เพื่อแสดงว่ากำลังกระทำอาการต่างๆนั้นอยู่
2. คำกริยาบางคำที่ลงท้ายด้วยสระตัวเดียว คือ a e i o u พยัญชนะท้ายคำ ตัวเดียว และ ออกเสียงสั้น ให้เติมพยัญชนะตัวท้ายเพิ่มมาอีก 1 ตัวก่อนเติม ing เช่น run เป็น running , swim เป็น swimming , sit เป็น sitting
3. คำใดที่ลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ทิ้งก่อนจึงเติม ing เช่น ride เป็น ridingwrite เป็น writing


เพิ่มเติม
Gerund (= Verb+ing)
คือการนำเอาคำกริยามาเติม ing ทำหน้าที่เป็นประธานกริยา เป็นกรรมและใช้ในคำนามผสมมีลักษณะการใช้ดังนี้
1. ทำหน้าที่เป็นประธานของกริยาเช่นWalking is good for your health.
2. ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยาเช่นHe stops smoking.
3. ทำหน้าที่เป็นกรรมตามหลังคำบุพบทเช่นThank you for coming.
4. ใช้ในคำนามผสมเช่นSwimming poolSleeping pill


Verb ที่ต้องตามด้วย Gerund (V+ing)
admit = ยอมรับ
appreciate = แสดงความยินดี
consdier = พิจารณา
defer = ประวิงเวลา
deny = ปฏิเสธ
detest = เกลียด
dislike = ไม่ชอบ
enjoy = ชอบ สนุกสนาน
escape = หลีกเลี่ยง
excuse = ยกโทษให้
finish = จบ สำเร็จ
imagine = นึกคิด
mind = รังเกียจ
miss = พลาด
practise = ฝึก ปฏิบัติ
postpone = เลื่อนออกไป
prefer = ชอบมากกว่า
prevent = ป้องกัน
resent = เคือง
resist = ต่อต้าน ขัดขืน
risk = เสี่ยง
suggest = แนะนำ


Preposition + Noun {= Gerund (V+ing)}
Before / After / without/ at ...etc.


EX: Before going to bed, please hug me and say " Good Night" ..อิ อิ อิ

สำนวนที่ต้องตามด้วย Gerund (V+ing)
be accustomed to = คุ้นเคยต่อการ
be opposed to = คัดค้านกับการ
be tired of = เบื่อในการ
be used to / get used to = เคยชินต่อการ
can't bear / can't help = ทนไม่ได้
can't resist = ต้านทานไม่ได้
can't stand = อดไม่ได้
give up = เลิก
go on = ทำต่อไป
insist on = ยืนกราน
it's no good = เป็นการไม่ดีที่จะ
it's no use = ไม่มีประโยชน์ที่จะ
it's worth = เป็นการสมควรที่จะ
leave off = หยุดการกระทำ
look forward to = ตั้งตาคอย(อย่างใจจดใจจ่อ)
prefer ...to... = ชอบมากกว่า
put off = เลื่อนออกไป
object to = คัดค้าน
think of = คิดถึง
Would you mind .../ Do you mind ...? = คุณรังเกียจไหมที่จะ


Verb ที่ทำให้ infinitive และ gerund มีความหมายต่างกัน
stop, forget, remember, regret, try


ถ้า + infiitive = มีความหมายเป็นอนาคต คือจะทำในอนาคต
ถ้า + gerund = มีความหมายเป็นอดีต คือได้ทำไปแล้ว

stop + infinitive = หยุดเพื่อจะทำอย่างอื่น
stop + gerund = หยุดหรือเลิก ทำในสิ่งที่ทำมา

forget + infinitive = ลืมที่จะทำ
forget + gerund = ลืมว่าได้ทำไปแล้ว

remember + infinitive = ไม่ลืมว่าจะ
remember + gerund = จำได้ถึงสิ่งที่ผ่านมา

regret + infinitive = เสียใจที่จะทำนั้นๆ
regret + gerund = เสียใจในสิ่งที่ทำไปแล้ว

try + infinitive = พยามที่จะทำสิ่งนั้น
try + gerund = พยายามกับสิ่งนั้นมาแล้ว


Verb + Object กรรม + infinitive (without to)
bid = สั่งห้าม
feel = รู้สึก
hear = ได้ยิน
help = ช่วย
let = อนุญาต
make = ทำให้
notice = สังเกต, ดู
observe = สังเกตเห็น
see = เห็น
watch = เฝ้าดู จ้อง
smell = ได้กลิ่น ดม

Verb to be + Ving ==> active >> น่า...
Verb to be + V3 ==> passive >> รู้สึก...

annoy = ทำให้รำคาญ
bore = ทำให้เบื่อ
disappoint = ทำให้ผิดหวัง
excite = ทำให้ตื่นเต้น
interest = ทำให้สนใจ
please = ทำให้พอใจ
surpise = ทำให้ประหลาดใจ
tire = ทำให้เหนื่อย, เบื่อ

EX:
I am surpising!!! โอ้วววววววววววววว..ฉันน่าแปลกใจ!!!
I am much surpised!!!..ฉัน(รู้สึก)แปลกใจมาก!!!

I am boring ฉันน่าเบื่อ
I am bored..ฉัน(รู้สึก)เบื่อ

would rather + infinitive (without to) ควรจะ.....ดีกว่า
had better + infinitive (without to) ควรจะ.....ดีกว่า

อ้างอิงจาก
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=p-panad&month=06-2007&date=11&group=2&gblog=9

3.14.2009

Pet - as + adj. + asaffectionate: อย่างรักใคร่,ด้วยความรัก

1.ใช้ as + adjective + as เพื่อบอกว่าสิ่งหนึ่งเหมือนกับสิ่งหนึ่ง ใช้ได้ทั้งคนและสัตว์

2.ใช้ not as + adjective + as เมื่อเติม not เข้าไปความหมายก็จะกลายเปลี่ยนเป็นสิ่งแรกที่พูดถึงไม่เหมือนอีกสิ่งหนึ่งอย่างไรขึ้นอยู่กับความหมายของคำ adj.

ตามวีดีโอ

1.เค้าบอกว่าแมวน่ารักน่าชังเหมือนสุนัข : Cats are as affectionate as dogs.

2.เค้าบอกว่าเค้าชอบแมวแต่พวกมันไม่เป็นมิตรเหมือนสุนัข : I like cat,but they're not as friendly as dogs.

Vacations - Be going toFuture Simple Tense - Be going to

Future Simple Tense - Be going to ในทางไวยากรณ์ ใช้สำหรับ สิ่งที่เรากำลังวางแผนที่จะกระทำในอนาคตข้างหน้า ยกตัวอย่างประโยคเช่น

I am going to watch movie tomorrow.
ฉันจะไปดูหนังพรุ่งนี้

She is going to study English.
หล่อนจะไปเรียนภาษาอังกฤษ

หากเมื่อเราสังเกตจะพบว่าจะมีโครงสร้างประโยคดังนี้

Subject + verb to be + going to + main verb.
I am going to watch movie tomorrow.
She is going to study English.


ข้อแตกต่างระหว่าง will+V1 , be going to , be+V ing

-will+V1 ตัดสินใจเดี๋ยวนั้น แต่จะทำหรือไม่ทำอีกเรื่องหนึ่ง
ex. I will buy that magazine. ฉันจะซื้อนิตยาสารเล่มนั้น (เปิดอ่านแล้วถูกใจ เลยตัดสินใจว่าจะซื้อ แต่ถ้าเกิดไม่มีเงินก็ไม่ซื้อก็ได้)

-be going to วางแผนไว้แล้วว่าจะต้องทำ ต้องทำให้ได้
ex. I am going to meet them on next Friday at The Emporium. (ฉันจะไปพบพวกเขาวันศุกร์หน้า ที่เอ็มโพเรี่ยม: มีการนัดแนะ + สถานที่และเวลาเรียบร้อย)

-be+V ing กำลังทำอยู่ ณ ช่วงเวลานั้น
ex. I am feeding my dog. (ฉันกำลังให้อาหารหมาของฉันอยู่: เห็นภาพเลยว่ากำลังดำเนินอยู่)

Food - like,dislikeS + love/like/dislike/hate + V-ing

การใช้ verb / like & dislike: ต้องตามด้วย Verb + ing:

1. หลักการเปลี่ยนรูปให้เป็น – ing form
1.1 คำกริยาปกติเติม – ing ต่อท้ายคำ เช่น cook = cooking / play = playing / read = reading
1.2 คำกริยาที่ลงท้ายด้วย /e/ ต้องตัด /e/ ก่อนแล้วเติม – ing เช่น dance = dancing / take = taking
1.3 คำกริยาเสียงสั้นก่อนเติม – ing ต้องเติมพยัญชนะตัวท้ายเพิ่มอีกตัวแล้วจึงเติม – ing เช่น
get = getting / swim = swimming / run = running

2. Question and Answer
Verb – Do/Does Questions Replies
Do you like getting up early. ? Yes, I do. / No, I don’t.
Do we like swimming now? Yes, we do. / No, we don’t.
Does she like cooking at home? Yes, she does./ No, she doesn’t.
Does he like driving to work? Yes, he does. / No, he doesn’t.

3. การใช้ Adverb of frequency ได้แก่ always / often / usually / sometimes / never / hardly ที่บอก
เกี่ยวกับความถี่เพื่อมาขยายคำกริยาสำหรับการถามและการตอบในหัวข้อ like และ dislike

4. การวางตำแหน่งของ Adverb of frequency ส่วนมากวางไว้ หน้ากริยา, หลังประธาน, หลัง
Verb ช่วย, หลัง Verb to be, หลัง not และ Adverb บางตัววางไว้ต้นหรือท้ายประโยค
Example: A: Do you like shopping?
B: Yes, I like it.

5. กลุ่มคำ Adverb บางตัวมักจะวางไว้ท้ายประโยคเสมอ ได้แก่ once / twice / three times / every
Example: A: How often do you go shopping?
B: Occasionally, about twice a month.
Expressing Likes and Dislikes:
Here are some sample phrases and sentences for1q expressing likes and dislikes.
Answer - What kind? - What kind of sports? - Really? Does she like tea?
- Oh. What kind does he like? - Yes, he does - No, he doesn’t -No she doesn’t
- Yes, I do - No, I don’t.
Asking questions – I like fruit. – Helen likes sports. – Ms. Carmer dislikes coffee.

Yoga - Can,Couldbreathing : กระบวนการหายใจ

stretching : เหยียดยาว

การใช้ can, could และ be able to
Can + กริยาช่อง 1 ไม่มี to หรือ is, am, are able to + กริยาช่อง 1..ใช้เป็นประโยคบอกเล่า “ปัจจุบัน”
Could + กริยาช่อง 1 หรือ was, were able to + กริยาช่อง 1..ใช้กับประโยคบอกเล่า “อดีต”
Could have + กริยาช่องที่ 3..ใช้กับประโยคบอกเล่า “อดีตที่ยังไม่ได้ทำ”

1. Can แสดงความสามารถ
ตัวอย่างประโยค --
He can play the flute. = เขาสามารถเล่นขลุ่ยได้..หรือมีความหมายเดียวกับประโยคที่ว่า
He is able to play the flute. I can type 80 w/m. = ฉันสามารถพิมพ์ดีด 80 คำต่อนาที..หรือมีความหมายเดียวกับประโยค
I am able to type 80 w/m. (words per minute)

2. Can แสดงการขออนุญาต หรือการขอร้อง = could
ตัวอย่างประโยค --
Can we have another cup of coffee? = ขอกาแฟอีกแก้วได้มั้ย?
Can’t I watch football tonight, mom? = ผมขอดูการแข่งขันฟุตบอลคืนนี้ได้มั้ยครับ คุณแม่? หรือ
Can I not watch football tonight, mom? (แต่ไม่ค่อยใช้กัน)

3. Can ผู้พูดเสนอที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด = could
ตัวอย่างประโยค --
Can I get you a cup of tea? = ฉันขออนุญาตไปเอาชาสักแก้วให้คุณดื่มก่อนนะ
Can I help you? = มีอะไรให้ผมช่วยคุณได้บ้างครับ

4. Could แสดงความสามารถในอดีต
ตัวอย่างประโยค --
Jane could walk 10 km. a day when she was 20 years old. = เจนสามารถเดิน 10 กิโลเมตรต่อวันเมื่อเธออายุ 20 ปี
Tom could swim across the river when he was young. = ทอมสามารถว่ายน้ำข้ามแม่น้ำได้ เมื่อตอนที่เขาเป็นหนุ่ม

5. Could แสดงการขออนุญาต หรือการขอร้องเหมือน can
ตัวอย่างประโยค --
Could we have another cup of coffee? = พวกเราจะขอรับกาแฟอีกสักคนละแก้วได้มั้ยครับ?
Couldn’t I watch football tonight, mom? = ผมขอดูการแข่งขันฟุตบอลคืนนี้ได้มั้ยครับ คุณแม่?

6. Could have + กริยาช่องที่ 3 แสดงการคาดคะเนในอดีต..
แต่เหตุการณ์นั้นไม่ได้เกิดขึ้น
ตัวอย่างประโยค --
He fell off his bike. He could have broken his leg but he didn’t. He was lucky. = เขาหกล้มจักรยานของเขา เขาน่าจะขาหัก แต่เขาโชคดี ขาไม่หัก..
ข้อสังเกตุ – ประโยคที่ตามหลัง could have + กริยาช่องที่ 3 มักมีคำว่า but ขึ้นต้นประโยคนั้น ๆ เสมอ

7. Is, am, are able to แสดงความสามารถในปัจจุบัน..
แทนคำว่า can ได้
ตัวอย่างประโยค
He can play the flute. = เขาสามารถเล่นขลุ่ยได้..หรือมีความหมายเดียวกับประโยคที่ว่า
He is able to play the flute.

8. Was, were able to แสดงความสามารถในอดีต..
แทนคำว่า could ได้
ตัวอย่างประโยค
He was able to speak four languages but he can’t now. = เขาสามารถพูดได้ถึง 4 ภาษาแต่ ณ ปัจจุบันเขาไม่สามารถพูดได้แล้ว..
They were able to type 90 words per minute. = พวกเขาสามารถพิมพ์ดีดความเร็วได้ 90 คำต่อนาที (แต่เดี๋ยวนี้คงไม่ได้แล้วหละ)

9. Can, could be able to ในประโยค
บอกเล่า, คำถาม, ปฏิเสธ
ตัวอย่างประโยค --
John could swim. = จอห์นสามารถว่ายน้ำ
Jane could not speak Spanish. = เจนไม่สามารถพูดภาษาสเปนได้
Could Tom not ride a bicycle? = ทอมไม่สามารถขี่จักรยานได้หรือไง? (หรือเขียนอีกแบบหนึ่ง..ซึ่งนิยมกันมากกว่า)
Couldn't Tom ride a bicycle?

10. can be able to และ could ในการตอบคำถามสั้น ๆ

ตัวอย่างประโยค --
Is he able to come? - Yes, he is (able to) . – No, he is not (able to) . หรือ (isn’t)
Can Jack come? - Yes, he can. – No, he cannot. หรือ (can’t)
Could it rain? - Yes, it could. – No, it couldn’t. หรือ (could not)

Making a Date - Polite languageใช้คำว่า May ในประโยคพูดขอร้อง
May I beg a favour of you ? ผมขอความกรุณาคุณสักหน่อยได้ไหม ?
May I ask you something you something ? ผมขอร้อง (ถาม) บางอย่างจากคุณได้ไหม
May I trouble you for a few minutes ? ผมขอรบกวนคุณสัก 2 - 3 นาที ได้ไหมครับ ?

ใช้คำว่า Would และ Will
Would you do me a favour?คุณช่วยกรุณาผมสักอย่างได้ไหมครับ?
Would you do something for me? คุณช่วยทำอะไรให้ผมสักอย่างได้ไหมครับ?
Would you please advise me about something? คุณกรุณาแนะนำอะไรผมอย่างได้ไหมครับ?
Would you please go with me? คุณไปกับผมสักหน่อยได้ไหมครับ?
Would you mind speaking a little louder? คุณกรุณาพูดให้ดังกว่านี้อีกหน่อยได้ไหมครับ?
Would you like to play a game of chess with me? คุณกรุณาเล่นหมารุกกับผมสักกระดานไหมครับ?
Will you give me a had, please? คุณกรุณาช่วยผมสักหน่อยเถอะครับ?
Will you kindly inform me or whether? คุณกรุณาแจ้งให้ผมทราบด้วยได้ไหมครับ?
Will you wait a moment, please? คุณกรุณารอผมสักประเดี๋ยวนะครับ?
Will you let me take this umbrellar? คุณอนุญาตให้ผมเอาร่มคันนี้ไปนะครับ?
Will you hold the line a moment, please? คุณกรุณาถือหู(โทรศัพท์)ไว้ประเดี๋ยวนะครับ?
Will you give me just a few minutes?กรุณาให้ผมสัก 2-3 นาที ด้วยนะครับ
Will you excuse me just a few minutes? กรุณารอสักประเดี๋ยวนะครับ (ผมขอเวลาสักประเดี๋ยวนะครับ)

ใช้คำว่า Please ในประโยคทั่วๆ ไป
Please come again. โปรดแวะมาอีกครั้งนะครับ
Please call again next Sunday. โปรดมาในวันอาทิตย์หน้าอีกนะครับ
Please, I'm in a hurry. กรุณาด้วยนะครับ ผมกำลังมีธุระร้อน
Please sit down. เชิญนั่งซิครับ
Please speak slowly. กรุณาพูดช้าๆ หน่อยนะครับ
Please open window for me? กรุณาเปิดหน้าต่างให้ผมด้วยครับ
Please call me a taxi. ช่วยเรียกแท๊กซี่ให้ผมสักคันเถอะครับ ใช้คำว่า Please ข้างหลังประโยค
Speak a little louder, if you please. กรุณาพูดดังอีกสักนิดเถิดครับ
Allow me to open the door, please. อนุญาตให้ผมเปิดประตูนะครับ
Put a little sugar in my coffee, please. เติมน้ำตาลในกาแฟของผมให้สักนิดเถอะครับ
Operator, get this number, please. พนักงานต่อโทรศัพท์ ช่วยต่อเบอร์นี้ให้ผมด้วยครับ
คำว่า please นี้มีใช้อยู่มาก คุณจะใช้พูดด้วยประโยคใดก็ดี ถ้าเป็นการขอร้องให้มีคำว่า please ไว้ข้างท้ายประโยคจะช่วยให้คำนั้นมีความสุภาพขึ้นได้

ใช้คำว่า Do you mind?(คุณรังเกียจไหม?)
Do you mind if I smoke? คุณรังเกียจไหมครับ ถ้าผมจะสูบบุหรี่?
Do you mind if I trouble you? คุณจะรังเกียจไหมครับ ถ้าผมจะรบกวนคุณ
Do you mind passing the salt? คุณช่วยส่งเกลือให้ผมหน่อยได้ไหมครับ?
Do you mind if sit here? คุณจะรังเกียจไหม ถ้าผมจะนั่งตรงนี้?
Do you mind if I come in? คุณจะรังเกียจไหมครับ ถ้าผมจะเข้าไป?
Do you mind not speaking quite so loud? คุณกรุณาอย่าพูดเสียงดังเกินไป

ใช้คำว่า Excuse me (ขอร้อง) Will you excuse me, please? ผมขอประทานโทษ(คุณกรุณาอภัยให้ผมด้วยครับ)
Excuse me, Where the postoffice is? ขอโทษ ที่ทำการไปรษณีย์อยู่ไหนหรือครับ?
Excuse me, would you let me pass? ขอโทษให้ผมผ่านไปหน่อยเถอะครับ
Excuse me, is Mrs. Jane at home? ขอโทษค่ะ คุณนายจูนอยู่(บ้าน)หรือเปล่าค่ะ?
Excuse me, is this parcel your? ขออภัย ห่อนี้ของคุณหรือครับ? ประโยคพูดขออนุญาตและขอร้อง

บทสนทนาในการขอร้องและตอบรับในกรณีต่างๆ
คำขอร้อง
May I use your type-writer for a moment? ขออนุญาตผมใช้เครื่องพิมพ์ดีดคุณสักประเดี๋ยวนะครับ
คำตอบรับ
Certainly, there it is. ได้ครับอยู่ที่นั่นไง
คำขอบคุณ
Thank you for allowing me to use the type-writer. ขอคุณที่กรุณาให้ผมใช้เครื่องพิมพ์ดีดนะครับ
คำตอบรับ
You're welcome. ไม่เป็นไรดอกครับ

คำขอร้อง
May I talk with you for few minutes? ผมขอสนทนากับคุณสองสามนาทีได้ไหมครับ?
คำตอบรับ
Certainly, come and sit here. ได้ซิครับเชิญเข้ามานั่งก่อน
คำขอร้อง
Will you do me a favour? คุณจะช่วยเหลือผมสักหน่อยได้ไหมครับ?
คำตอบรับ
I'll be glad to. What is it? ยินดีครับ จะให้ผมช่วยอะไรหรือ?

คำขอร้อง
May I ask your advice about something? ผมขอแนะนำอะไรบางอย่างจากคุณได้ไหมครับ?
คำตอบรับ
Of course. ยินดีครับ คำขอร้อง Would you please do me a favour? ผมวานอะไรหน่อยได้ไหมครับ?
คำตอบรับ
Certainly. What? ได้ซิครับ อะไรหรือ?

คำขอร้อง
I would like to send these postcards to my friend. ผมอยากส่งไปรษณีย์บัตรเหล่านี้ไปให้เพื่อนเขาหน่อย
But I don't seem to have a chance to go. แต่ดูเหมือนผมจะไม่ค่อยมีเวลาได้ไปเลย
คำตอบรับ
I'll do that for you. ผมจะไปส่งให้เองครับ
คำขอบคุณ
It's very kind of you. Thanks. คุณช่างกรุณาแท้ ขอบคุณนะครับ
มารยาทในการปฏิเสธและขอร้อง

คำขอร้อง
Shall I put my coat here? ผมจะวางเสื้อไว้ที่นี่ได้ไหมครับ?
คำปฏิเสธ
No, please don't put it there. กรุณาอย่าวางไว้ที่นั่นเลยครับ
Won't you hang it up? คุณแขวนไว้ข้างบนเถอะ
คำขอร้อง May I smoke a cigar?
ผมจะสูบซิการ์ได้ไหมครับ? คำปฏิเสธ Oh, please don't, do you mind? โอ กรุณาอย่าสูบ, ไม่ขัดข้องนะครับ?

Picture - How to make Question

Question Tags คือ การถามความคิดเห็นจากผู้ฟังว่าเห็นด้วยหรือไม่กับประโยคที่ผู้พูดได้พูดมา1.กฎ ในการเขียน Question Tags

1.ในกรณีที่ประโยคข้างหน้าเป็นบอกเล่า ส่วน Tag ก็จะต้องปฏิเสธ เช่น
He is samart, isn’t he?
He comes late, doesn’t he?
แต่ ถ้าในประโยคข้างหน้าเป็นปฏิเสธ ส่วน Tag ก็จะต้องบอกเล่า เช่น
He isn’t samart, is he?
He doesn’t comes late, does he?

2.ถ้าในประโยคข้างหน้าเป็น I am ในส่วน Tag ให้ใช้ aren’t I
I am smart, aren’t I?
แต่ I am not smart, am I

3.ในกรณีที่ประโยคข้างหน้าใช้ Let’s ในส่วน Tag ให้ใช้ shall we เช่น
Let’s go now, shall we?

4.ในกรณีที่ประโยคข้างหน้าใช้ Let ในส่วน Tag ให้ใช้ will you เช่น
Let him go , will you?

5.ถ้า Subject ในประโยคข้างหน้าเป็นคำว่า everything, nothing, This, That ให้ใช้ it ในส่วน Tag เช่น
Everything is ready isn’t it?

6.ถ้า Subject ในประโยคข้างหน้าเป็นคำว่า everyone, everybody, anybody, nobody ให้ใช้ they ในส่วน Tag เช่น
Everybody writes it, aren’t they

7.ถ้า one เป็น Subject ในประโยคข้างหน้าให้ใช้ one ในส่วน Tag ด้วย เช่น
One wants to be rich, doesn’t one?

8.ใช้ non-negative tags หลังคำต่อไปนี้ never, no, nobody,hardly, scarcely, little เช่น
She never smiles, does she?

9.ใน complex sentences ทำ Question Tag โดยพิจารณาจาก main clause เช่น
He didn’t say he would come, did he?

แต่ ถ้าใน main clause มีคำว่า think, believe, suppose ให้พิจารณาจาก main verb ของ subordinate clause เช่น
I think he doesn’t know the answer, does he?

10.ในประโยคคำสั่งให้ใช้ will you หรือ won’t you ในส่วน Tag เช่น
Open the window, will you?
Open the window, won’t you?
Don’t come late,will you?

หมายเหตุ ในกรณีที่ส่วนหน้าเป็นคำสั่งห้าม ให้ใช้ will you ได้อย่างเดียวในส่วน Tag

1.1 ในการเชื้อเชิญ, เชิญชวนให้ใช้ won’t you ในส่วน Tag เช่น
Please take a seat, won’t you?

1.2 ถ้าในส่วนหน้าเป็นการขอร้องให้ใช้ will you ในส่วน Tag เช่น
Please help me, will you?

2.Yes-No Question

Yes-No Question เป็นประโยคคำถามที่นำหน้าด้วยคำกริยา เพราะประโยคคำถามแบบนี้ต้องการคำตอบว่าใช่ หรือไมใช่เท่านั้น

โครงสร้างประโยคคำถาม คือ Vช่วย + S + V1 + O+…?

**(Vช่วย ได้แก่ can, could,may,must,ought…to,shall,should,will,would,etc.)

Vto be+ S + N./Adj./Adv./V./V-ing + O+…?

**( Vto be ได้แก่ is, am, are, was, were)

Vto do + S + V1 + O+…?

**( Vto do ได้แก่ do, does, did)

Vto have + S + V3 + O+…?

**( Vto have ได้แก่ has, have, had)

โครงสร้างประโยคคำตอบ คือ Yes./No. หรือ Yes,/No, + ประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธ

ตัวอย่างในการเขียน Yes-No Question
1.ถาม Is he…? กับบุคคลเพศชายที่มีเพียงคนเดียว ส่วร Is she…? ใช้ถามในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นเพศหญิงที่มีเพียงคนเดียว เช่น
Is he a soldier?
Is she a nurse?

2.ถาม Is it…? กับสิ่งของหรือสัตว์ที่มีเพียงหนึ่ง ส่วน Are you…? ใช้ถามได้ทั้งบุคคล สิ่งของ สัตว์ที่มีมากกว่าหนึ่งขึ้นไป เช่น
Is it a papaya?
Are they grapes?

3.ถาม Are you…? เมื่อเราพูดคุยกับบุคคลที่เราสนทนาด้วย เช่น
Are you a teacher?

4.ถาม Are we…? เมื่อหมายถึงพวกเรา เช่น
Are we tailor?

5.ถาม Do / Does/Did …? ใช้ในการต้องการเปลี่ยนประโยคบอกเล่าที่มีเพียงกริยาหลักให้มาเป็นประโยคคำถามโดยการนำเอากริยาช่วย Do / Does ในรูปปัจจุบันกาล และ Did ในรูปอดีตกาลมาวางไว้หน้าประโยคนั้น เช่น
บอกเล่า I have two ears.
คำถาม Do I have two ears?
บอกเล่า He has two ears.
คำถาม Does he have two ears?
บอกเล่า It had two ears.
คำถาม Did it have two ears?

** Do ใช้ได้กับประธานที่เป็น I, we, you, they
Does ใช้ได้กับประธานที่เป็น he, she, it
Did ใช้ได้กับประธานทุกตัว

6.ถาม Can …? เป็นกริยาช่วยที่สามารถใช้ได้กับประธานของประโยคทุกประโยค เช่น
Can a dog bark?
Can that boy swim?

3.Wh- Question
โครงสร้างประโยค คือ Wh + Vช่วย + S + Vแท้ + …
Wh- Question สามารถแบ่งออกเป็นได้หลายประเภท ดังนี้


1.Where แปลว่า ‘ที่ไหน’ ใช้เมื่อต้องการถามสถานที่ หรือตำแหน่งแห่งที่ โดยปกติเมื่อมีการถาม Where…? ก็มักจะตามด้วย คำตอบที่บอกตำแหน่ง แห่งที่ที่สิ่งนั้นปรากฏอยู่ นั่นคือคำตอบที่ ซึ่งได้มักจะมีตัวบุพบทบ่งบอกสถานที่อยู่ เช่น
คำถาม Where is the pen?
คำตอบ It is over the book.

2.Who/Whom แปลว่า ‘ใคร’ ใช้ถามว่าใคร เช่น
Who’s the mother?

3.How many แปลว่า ‘มีมากเท่าไร’ ใช้เพื่อถามจำนวน เช่น
How many pigs are there?

4.What แปลว่า ‘อะไร’ เช่น
What time is it?

5.When แปลว่า ‘เมื่อไร’ เช่น
When do you drink water?

6.How แปลว่า ‘อย่างไร’ เช่น
How old are you?

7.Why แปลว่า ‘ทำไม’ เช่น
Why do you love her?

8.which แปลว่า ‘อันไหน สิ่งไหน’ เช่น
Which you do prefer, milk or coffee?


Exercise Wh- Question

Complete each sentence using who, whom,whose,where,which,how,how many ?

1.A:_____are you going?
B:I am going to the Railway station.

2.A:_____do you go to the Lumpini?
B:I go to the Lumpini in 3 day.

3.A:_____goes to the train station?
B:Mr.Prayoon goes to the train station.

4.A:_____tickets does the servant buy?
B: the servant buys two tickets.

5.A:_____does he want to seats?
B:He want two seats because he is very fat.

6.A:_____does she call?
B:she call her servant.

7.A:_____has he been for 3 day?
B:He has been to the upcountry for 3 day.

8.A:_____are you doing there?
B:I am doing my work.

9.A:_____ you do prefer, milk or coffee?
B:Milk.

10.A:_____are we going this evening?
B:We are going to cinema tonight.Exercise Yes.-No. Question

Complete each sentence using Is, Are, Do, Does, Did, Can

1.A:___this a book?
B:Yes, it is.

2.A:___ she have two scaefs?
B:No,she didn’t. She has one.

3.A:___you speak English?
B:Yes, I can speak English very well.

4.A:___you play chess?
B:No, I don’t.

5.A:___they like to read English book?
B:Yes, they are.

6.A:___ he live in a village?
B:No, he doesn’t.

7.A:___you ride a wide hoese?
B:Yes, I can.

8.A:___they spelling correctly?
B:Yes, they are.

9.A:___you dream last night?

B:Yes, I didm’t.

10.A:___that a door?

B:Yes, it is.Exercise Tag Question

Complete each sentence

1.He is samart,__________?

2.I think he doesn’t know the answer,__________?

3.He doesn’t comes late,__________?

4.I am smart,__________?

5.Let’s go now,__________?

6.__________ is ready isn’t it?

7.One wants to be rich, __________?

8.He didn’t say he would come,__________?

9.Open the window, __________?

10.Please take a seat,__________?

Key for exercise Tag Question

10won’t you? / will you? 9.won’t you? 8.did he?
7.doesn’t one? 6.Everything 5.shall we?
4.aren’t I? 3.does he? 2.does he?
1.isn’t he?


Key for exercise Yes.-No. Question1.Is 2.Did 3.Can
4.Do 5.Are 6.Does
7.Can 8.Are 9.Did
10.Is

Key for exercise Wh- Question

1.Where 2.When 3.Who 4.How many 5.Why 6.Who
7.Where 8.What 9.Which
10.Where
Source
ศรีตลา สุขชื่น. Myself Advanced Courses. กรุงเทพมหานครฯ:
Boonpagit sales and service partnership limited, 2546
ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ศูนย์วิชาการ. ท่องโลกกับภาษาอังกฤษ. กรุงเทพมหานครฯ:
สำนักพิมพ์ศูนย์วิชาการ, 2543

Office Talk,Complaining - Past Continuous Tense
เรื่องภาษาอังกฤษในออฟฟิศนี่พูดได้ไม่มีวันหมด เพราะมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ซึ่งแยกออกได้หลายประเภท อาทิ ภาษาพูดในชีวิตการทำงานประจำวัน หรือภาษาที่ใช้เจรจาต่อรองทางธุรกิจ ซึ่งต้องเรียนกันเป็นเรื่องเป็นราวเป็น course เลยละ

ภาษาเขียนก็เช่นเดียวกัน เขียนเพื่อจุดประสงค์ต่างกัน ก็ต้องใช้ภาษาต่างกัน เช่น ถ้าเขียนโฆษณาจะใช้ภาษาเยิ่นเย้อ ยืดยาวไม่ได้ เสียค่าสื่อหมดตัวกันพอดี ถ้าจะบันทึกรายงานการประชุมก็ต้องเขียนแบบ Formal ใช้ภาษาให้เหมาะสม

ถ้าจะว่าไปแล้ว ภาษาที่ใช้ในการเขียนแบบธุรกิจที่นับว่าง่ายกว่าภาษาเขียนประเภทอื่นๆ เพราะมีรูปแบบ (pattern) ให้จำไปใช้ได้

ภาษาพูดก็ง่าย เพราะจุดประสงค์คือการสื่อสารให้ได้ความเท่านั้น ภาษาที่ใช้จึงเป็นภาษาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเป็นส่วนใหญ่ เวลาสอนวิชาที่ว่าด้วยการเขียนทางธุรกิจ หัวใจสำคัญของการสอนคือเรื่องของการใช้ภาษานี่แหละ ต้องหัดใช้ภาษาที่เป็น everyday language ให้คล่องก่อนลงมือเขียนจดหมาย (correspondence) หรือบันทึกข้อความ (memo)

จำไว้ว่าในแวดวงธุรกิจ แนวคิดที่วา Time is money เวลาเป็นเงินเป็นทอง เป็นของมีค่านั้นยังใช้ได้อยู่เสมอ ฉะนั้นเวลาเขียนข้อความทางธุรกิจต้องยึดหลักสั้นกระชับ (conciseness) แต่ต้องได้ใจความสมบูรณ์ (completeness) ไม่ใช่ว่าพอบอกให้เขียนสั้นๆ ก็สั้นซะจนอ่านไม่เข้าใจ ประหยัดถ้อยคำอย่างนั้น ก็จะสื่อกันไม่รู้เรื่อง ต้องเดือดร้อนเขียนถามกลับไปกลับมาอยู่นั่นเอง ที่ว่าจะทำใปห้เร็วเลยกลายเป็นช้าไปเสียนี่

จะยกตัวอย่างภาษที่ใช้ในการเขียนข้อความทางธุรกิจมาให้ดูสักสองสามคำ

หลักของการใช้ภาษาประการแรก คือ ต้องใช้ในคำที่ใช้ในภาษาพูด ไม่ใช่ภาษาเขียน เช่น เวลาที่จะบอกเพื่อนร่วมงานว่าวันนี้ทำงานที่ด้รับมอบหมายเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว จะพูดว่า I’ve finished all my work. หรือ I’ve done my job. ฉันทำงานเสร็จเรียบร้อยดีแล้วนะจ๊ะ จะไม่ใช้ว่า I’ve accomplished ally work. เพราะคำว่า Accomplish มีความหมายเช่นเดียวกับ finish หรือ do นั่นแหละ แต่จะใช้ภาษาเขียนมากกว่าภาษาพูด คำเช่นนี้จัดเป็น fancy words หรือ big words ใช้อย่างเป็นทางการ ไม่ใช่ในชีวิตประจำวัน

ถ้าจะพูดว่า “ให้” ก็ใช้ give ตรงไปตรมา ไม่ต้องใช้คำว่า render ซึ่งเป็นทางการมากกว่า เช่น แทนที่จะบอกว่า I will render all the assistance you need. ฟังแล้วเข้าใจง่ายๆ ว่าจะให้ความช่วยเหลือ ไม่ต้องเสียเวลาไปเปิดพจนานุกรมดูอีกทีว่า render กับ assistance แปลว่าอะไร (บางคนคติดว่าการใช้คำที่ไม่ค่อยได้ยินหรือเคยเห็นนี่เก๋ดี ดูว่ามีภูมิยังไงไม่รู้) ถ้าเป็นการเขียนบทความทางวิชาการ O.K. ค่ะ แต่ถ้าเป็นการเขียนเชิงธุรกิจที่ต้องสื่อความ (convery the message) ให้ได้มากที่สุด ถูกต้องที่สุดและรวดเร็วที่สุด ต้องใช้ภาษาง่ายๆ คะ

การอ่านมาก ฟังมาก ทำให้คำศัพท์ของเราเพิ่มพูนมากขึ้น แต่ต้องเลือกนำมาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างไร ถ้าอยู่ในการประชุม แน่นอนภาษาต้องเป็นทางการ (formal) แต่ถ้าเป็นการพูดคุยกันในหมู่เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน ระดับของภาษาก็ต้องลดลงมาเป็นภาษาพูดที่ใช้กันในระดับเพื่อน ถ้าใช้คำพูดสูงส่งมากเกินไปเพื่อนก็ไม่เข้าใจ พอดีพอร้ายจะพานหมั่นไส้ เลิกคบกันไปเสียอีก เพราะพูดด้วยแล้วไม่รู้เรื่อง

อย่าให้เป็นเหมือนเพื่อนชายของผู้เขียนเลย...รายนี้เรียนเก่ง พูดภาษาอังกฤษเพราะมาก ถ้าไม่เห็นหน้านึกว่าฝรั่งแน่นอน สำเนียงดีมาก แต่มีปัญหาเรื่องการสนทนากับบุคคลทั่วไป ด้วยศัพท์ของเธอแต่ละคำพูดสูงส่งเหลือกำลัง เพราะเธอเรียนเก่ง อ่านหนังสือมากมาตั้งแต่เด็ก

วันหนึ่งจึงได้เรื่อง...เธอสนทนากับฝรั่งได้ครู่เดียว ฝรั่งทำหน้าอึดอัดใจมาก แล้วค่อยๆ พูดอย่างสุภาพว่า “Please don’t talk like a book.” “นี่ครูครับ...ขอร้องเถอะ อย่าพูดเหมือนหนังสือเลย” (ฝรั่งคงนึกต่อในใจว่า โอ๊ย! ฟังไม่รู้เรื่องเวียนหัว) นี่เรื่องจริง

การใช้คำศัพท์สูงมากเกินไปทำให้คนฟังลำบากใจได้เหมือนกัน แล้วใครจะมาคบหาสมาคมกับเขาล่ะ

หากคุยกันแล้วต้องเปิด Dictionary ไปด้วย...หมดสนุกกันพอดี!

http://women.sanook.com/work/english/eng_01271.php

Past Continuous Tense

โครงสร้าง: Subject + was, were + V-ing + Object

ประธาน กริยาช่วย กริยาหลักช่อง 1+ing
+ I was watching TV.
+ You were working hard.
- He, she, it was not helping Mary.
- We were not joking.
? Were you being silly?
? Were they playing football?

การใช้

ใช้กับเหตุการณ์ 2 อย่างซึ่งกำลังดำเนินอยู่พร้อมๆกันในอดีต โดยมีเวลาในอดีตกำกับ
I was working at 10pm last night.
They were not playing football at 9am this morning.
What were you doing at 10pm last night?
ใช้กับเหตุการณ์ 2 อย่างซึ่งกำลังดำเนินอยู่พร้อมๆกันในอดีต โดยเหตุการณ์หนึ่งกำลังดำเนินอยู่ ( Past Progressive ) ก็มีอีกเหตุการณ์เกิดขึ้น ( Simple Past) มักมีคำเชื่อมประโยค when, while ,as
What were you doing when he arrived?
She was cooking when I telephoned her.
We were having dinner when it started to rain.
ใช้กับเหตุการณ์ 2 อย่างซึ่งกำลังดำเนินอยู่พร้อมๆกันในอดีต โดยไม่ระบุว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน ใช้ Past Progressive ทั้ง2 ประโยค
I was studying while he was making dinner.
While Ellen was reading, Tim was watching television.
ใช้ลอยๆ กับเหตการณ์เดียวได้ในกรณีที่มีคำบอกช่วงเวลากำกับไว้ในประโยค หรือใช้ในการเล่าเรื่อง
I was writing all day yesterday.
" James Bond was driving through town. It was raining. The wind was blowing hard. Nobody was walking in the streets. Suddenly, Bond saw the killer in a telephone box..."

หมายเหตุ เปรียบเทียบการใช้ Simple Past และ Past Continuous Tense
Last night at 6 p.m., I ate dinner.
(เมื่อวานนี้ ฉันเริ่มรับประทานอาหารเย็น 18.00 น.)

Last night at 6 p.m., I was eating dinner.
(เมื่อวานนี้ตอน18.00น. ฉันกำลังอยู่ระหว่างการรับประทานอาหารเย็น .)


3.13.2009

How to speak in American - Office Phoneในการสนทนาทางโทรศัพท์เรามักใช้ Could มากกว่า Can เพราะแสดงความเป็นทางการกว่าในการสนทนา

Making Telephone calls
มารยาทในการพูดโทรศัพท์

Phone Manners
1. ถ้าต้องการโทรศัพท์ถึงคนที่ท่านไม่รู้จักควรใช้คำนำหน้าชื่อด้วย
2. เมื่อรับโทรศัพท์ ควรใช้คำพูดว่า
(ชื่อผู้พูด) Miss Anna speaking, who's that?"
หรือใช้คำว่า " Yes" ด้วยเสียงสูงคล้ายประโยคคำถาม
3. ถ้าต้องการให้ผู้โทรถือสายรอเพื่อ ควรพูดว่า
Hold the line, please. หรือ Just a moment ,please.
4. ถ้าบุคคลที่ผู้โทรต้องการพูดด้วยไม่อยู่
ให้ถามว่ามีข้อความที่ต้องการฝากไว้หรือไม่
......... (ชื่อบุคคลที่ไม่อยู่ ) isn't in , Will you leave a massage ?
หรือ ......... (ชื่อบุคคลที่ไม่อยู่ ) isn't in , May I take a massage?
หรือให้ผู้โทรมาติดต่อกลับมาใหม่ ควรพูดว่า
......... (ชื่อบุคคลที่ไม่อยู่ ) isn't in . Will you call back later?
5. ถ้าท่านต่อเบอร์ผิด ควรพูดว่า
I'm sorry , I must have the wrong number.
6. ถ้ามีบุคคลโทรมาแต่หมุนเบอร์ผิด ควรตอบว่า
Sorry ,wrong number.
หรือ You must have dialed the wrong number ?
7. ถ้าผู้ที่รับสายไม่ใช่ผู้ที่ท่านต้องการพูดโดยตรง ควรพูดว่า
May I speak to ………….. (ชื่อผู้ที่ต้องการพูดด้วย)?
ไม่ยากเลยนะคะ มารยาทในการรับโทรศัพท์เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติทั้งคนไทยและชาวต่าง

จาก:http://www.school.net.th/library/create-web/10000/language/10000-5577.html

How to answer and speak on the phone
Answering the phone การตอบรับโทรศัพท์
- Good morning/afternoon/evening, York Enterprises, Elizabeth Jones speaking.
- Who’s calling, please?
Introducing yourself การแนะนำตนเองทางโทรศัพท์
- This is Paul Smith speaking.
- Hello, this is Paul Smith from Speak the Speak International.
Asking for someone การขอพูดสายกับบุคคลอื่น
- Could I speak to John Martin, please?
- I’d like to speak to John Martin, please.
- Could you put me through to John Martin, please?
- Could I speak to someone who …
Explaining การอธิบายในกรณีบุคคลที่คู่สนทนาต้องการพูดสายด้วยไม่อยู่
- I’m afraid Mr Martin isn’t in at the moment.
- I’m sorry, he’s in a meeting at the moment.
- I’m afraid he’s on another line at the moment.
Putting someone on hold ขอคู่สนทนาให้รอสาย
- Just a moment, please.
- Could you hold the line, please?
- Hold the line, please.
Problems กรณีเกิดปัญหาในการสื่อสาร
- I’m sorry, I don’t understand. Could you repeat that, please?
- I’m sorry, I can’t hear you very well. Could you speak up a little, please?
- I’m afraid you’ve got the wrong number.
- I’ve tried to get through several times but it’s always engaged.
- Could you spell that, please?
Putting someone through การโอนสารสนทนา
- One moment, please. I’ll see if Mr Jones is available.
- I’ll put you through.
- I’ll connect you.
- I’m connecting you now.
Taking a message การรับฝากข้อความ
- Can I take a message?
- Would you like to leave a message?
- Can I give him/her a message?
- I’ll tell Mr Jones that you called
- I’ll ask him/her to call you as soon as possible.

จาก:http://varee.ac.th/v2/Tissy/?p=22


How To Speak English Like A Native Speaker


การเรียนภาษาอังกฤษของคนไทยเริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา หรือไม่ก็ชั้นอนุบาล ลองตรองดูก็จะรู้ว่า ส่วนใหญ่พวกเรานั้นเรียนภาษาอังกฤษมาแล้วนับสิบปี แต่ทำไมถึงใช้ไม่คล่องสักที โดยเฉพาะภาษาพูด ตั้งแต่ผู้เขียนจำความในการเรียนภาษาอังกฤษมาได้ จากเริ่มต้นเลยก็คือสมัยประถมศึกษา ไม่เคยได้เรียนการพูดจริงจังเลยในโรงเรียน (ยังดีที่ไปเรียนพิเศษกับครูฝรั่ง) เลยไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมคนไทยถึงใช้ภาษาพูดได้ไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งที่ในด้านไวยากรณ์และการอ่านนั้นคนไทยถนัดนัก

อย่างไรก็ตามปัจจุบันก็มีคนไทยจำนวนมากที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีทั้งทางด้านสำเนียงและไวยากรณ์ด้วยยุคสมัยที่พัฒนาขึ้น มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่กล้าพูดและพูดได้ไม่ดี
เหตุผลที่ทำให้คนไทยพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ดีเท่าที่ควรก็มีอยู่หลายด้าน จากที่ผู้เขียนประมวลมาดังนี้
คนไทยกลัวที่จะพูดกับฝรั่ง ถึงแม้จะเข้าไปอยู่ในห้องเรียนที่มีครูเป็นฝรั่ง ก็ยังจะกลัวที่จะพูดกันสาเหตุก็มาจากว่า กลัวจะพูดผิดนั่นแหละ ขอบอกเลยว่าไม่ต้องกลัว ฝรั่งเขาเข้าใจว่านี่ไม่ใช่ภาษาบิดามารดาของเรา และเขาก็พอจะเดาได้ว่า เราต้องการจะสื่อสารอะไร ถ้าไม่เข้าใจนักก็ใส่ภาษาใบ้เข้าไปช่วย ขอให้ไปพูดกับเขาเถอะ อย่างน้อยก็เป็นการฝึกความกล้า

คนไทยมัวพะวงอยู่กับไวยากรณ์ พอจะพูดสักหนึ่งประโยค ก็คิดอยู่นั่นแหละว่า จะใช้กริยาช่องไหน ผันยังไง ใช้ประธานอะไรดีนะ เพราะฉะนั้น อย่าไปกังวลให้มาก มั่นใจเข้าไว้และพยายามพูดบ่อยๆ การฝึกพูดเป็นประจำนั่นแหละ จะเป็นตัวที่ทำให้หายตื่นเต้น แล้วจะไปฝึกพูดที่ไหนล่ะ ถ้าเกิดไม่ได้ไปเรียนกับครูฝรั่งจะให้ไปตามล่าหาฝรั่งมาพูดด้วยก็ใช่ที่

ผู้เขียนมีวิธีแนะนำที่ช่วยทำให้การพูดและออกเสียงภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น ดังนี้
ฝึกพูดในใจ พอคิดอะไรเพลินๆ แล้วก็ลองแปลเป็นภาษาอังกฤษของตัวเองดูในใจ เป็นการเตรียมพร้อมเสมอเอาไว้ ข้อนี้อาจจะยากสักหน่อย แต่รับรองว่า ถ้าทำเป็นประจำจะทำให้การพูดคล่องขึ้น เพราะจะคิดออกมาได้เร็วขึ้น

ฝึกพูดหน้ากระจก อันนี้เป็นการฝึกสำเนียงให้ดี เวลาพูดหน้ากระจกก็ปิดหูเอาไว้ด้วยก็ได้ จะได้ฟังสำเนียงตัวเองว่าไฮโซแค่ไหน ถ้ายังฟังดูธรรมดาเกินไป เคล็ดลับก็มีอยู่ว่ากระแดะเข้าไว้ คิดว่าพูด แบบไหนแล้วฟังเหมือนฝรั่งที่สุดก็ฝึกแบบนั้นบ่อยๆ

ฝึกดูหนังที่เป็นแบบ soundtrack ก็คือแบบที่พูดภาษาอังกฤษนั่นแหละ อาจจะมีบทบรรยายเป็นภาษาไทยก็ดี หรือจะดูแบบที่เป็นบทบรรยายภาษาอังกฤษไปเลยก็ได้ อาจจะดูไม่รู้เรื่องบ้าง แต่ก็จะทำให้การฟังของเราดีขึ้น และเรียนรู้สำเนียงฝรั่งไปในตัวด้วย ในการดูหนังแบบนี้ อย่ามัวแต่อ่านบทบรรยายภาษาไทยข้างล่างล่ะ ฟังไปด้วย ฟังออกบ้างไม่ออกบ้างก็ไม่เป็นไร พอเราได้ยินคำศัพท์ที่เราไม่เข้าใจ แต่เห็นเหตุการณ์และท่าทางของตัวแสดง จะทำให้เราเดาได้ว่า มันหมายความว่าอย่างไร

ฝึกฟังเพลงภาษาอังกฤษแล้วร้องตาม เนื้อเพลงนั้นจะแกะเองหรือจะไปหาตามอินเตอร์เน็ตก็ได้ การร้องตามจะเป็นการฝึกสำเนียงตามเพลงไปในตัว นอกจากนี้ก็หาความหมายของเพลงไปด้วย จะเป็นวิธี การจำศัพท์ที่ดีอีกหนึ่งวิธี แต่วิธีนี้จะไม่เหมาะกับเพลงแร็พเท่าไร เพราะจะร้องตามไม่ทัน ควรหาแนวเพลงประเภทช้าๆ จะดีกว่า

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ตอนนี้ ครูฝรั่งมีอยู่มากมายก็ไปเลือกเรียนเอาและถ้าเข้าไปเรียนแล้วก็พูดเยอะๆ เข้าไว้ จะได้คุ้มๆ และได้ผล การเรียนกับครูฝรั่งนี้เป็นอีกทางหนึ่งที่ได้ผลมาก และจะดีมากถ้าเรียนได้ทุกวันหรือบ่อยครั้งต่ออาทิตย์ ไม่ต้องกลัวไม่รู้เรื่อง ครูฝรั่งจะพูดช้าลงให้ทุกคนเข้าใจง่าย โดยเฉพาะในหลักสูตรการฟัง การพูดจะทำให้การพูดพัฒนาขึ้นเยอะ ถ้าเรียนบ่อยครั้งในระยะเวลานาน จะยิ่งเห็นผล ข้อนี้เป็นวิธีที่ผู้เขียนเห็นว่าช่วยด้านการพูดได้มาก แต่คนไทยมักจะมองข้ามไปเพราะอยากแต่จะเรียนพิเศษแบบที่ช่วยเรื่องการสอบได้ เด็กไทยเห็นเรื่องสอบเป็นเรื่องสำคัญเกินไป ไม่ดีหรอกนะ จะบอกให้

ไปเมืองนอกเลย ไปแล้วไม่ต้องเอาแต่คุยกับคนไทยนะ ไปอยู่ในที่ที่ไม่ค่อยมีคนไทยนั่นแหละดี หันไปไหนก็เจอแต่ฝรั่ง ภาวะไม่พูดไม่ได้แล้วนั่นแหละจะเป็นการบีบคั้นเอาสัญชาตญาณขั้นพื้นฐานด้าน การปรับตัวของมนุษย์ออกมา ทีนี้แหละ พูดไม่ได้ฟังไม่ออกก็อดตาย ข้อนี้เป็นข้อที่เปลืองที่สุดและยากที่สุด กว่าจะขอวีซ่า อะไรต่อมิอะไรอีก ย้อนกลับไปดูข้ออื่น จะคุ้มกว่า แต่ตอนนี้ก็มีหลายบริษัทหลายองค์กร ที่ให้ทุนไปเรียนหรือไปทำงานในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยน ใครสนใจก็ค้นหาเอาตามอินเตอร์เน็ต มีเยอะเลยแหละ แต่ต้องระวังเลือกเอาที่มีคนเคยไปเยอะๆ และเปิดมานาน

ข้อแนะนำเหล่านี้เป็นการช่วยในทั้งทางด้านการพูดและการฟังที่ระบบการศึกษาไทยไม่ค่อยให้การสนใจเท่าไหร่ เห็นได้จากที่ในข้อสอบที่สำคัญต่างๆ เช่น ข้อสอบสอบเข้ามหาวิทยาลัย ข้อสอบตามโรงเรียน เป็นต้น ไม่มีการพูดและการฟังบรรจุอยู่ อาจจะด้วยว่าถ้าเกิดทำแล้วจะเกิดความอลวนได้ จากความไม่พร้อมทั้งทางด้านระบบเสียงหรืออะไรต่างๆ การเห็นว่าไม่มีในข้อสอบจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นักเรียนไทยไม่ให้ความสนใจต่อการพูดและการฟังนี้ โดยหารู้ไม่ว่าตอนที่เรียนจบแล้วอยู่ในช่วงเวลาหางานและการใช้ในชีวิตประจำวัน การพูดการฟังนี่แหละสำคัญที่สุดซึ่งส่วนใหญ่เวลาสัมภาษณ์งานก็เป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้น เพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามไปอย่างเด็ดขาด ฝึกไว้เสียแต่เนิ่นๆ เวลาใช้จริงจะได้ไม่ติดขัดและขัดเขิน


ขั้นตอนต่อไปในการที่จะพูดภาษาอังกฤษให้เหมือนฝรั่งก็คือ การเข้าใจการใช้ภาษาพูดของฝรั่ง อย่ายึดติดแต่ในตำรา เพราะยังมีคำอีกหลายคำที่ฝรั่งใช้พูดในชีวิตประจำวัน ซึ่งบางคำบางประโยคก็เป็นแค่ภาษาพูดเท่านั้น นอกจากนี้ การใช้ภาษาอังกฤษของชาวอเมริกันและชาวอังกฤษนอกจากสำเนียงต่างกันอย่างชัดเจนแล้ว ยังมีบางคำที่เป็นภาษาเฉพาะด้วย
เริ่มต้นจากการทักทาย มีคำทักทายหลายคำถามและหลายประโยคที่คนไทยอาจจะงงเมื่อถูกถามและทำให้ตอบแบบผิดๆ


ตัวอย่างที่ 1 ที่กำลังฮิตกันในตอนนี้ของฝรั่งคือจะถามว่า Q : How are you doing? ซึ่งก็เหมือนๆ กับ How are you? นั่นแหละแต่ผู้พูดจะต้องตอบว่า
A : I am doing fine/good. เมื่อมี doing ก็ต้องตอบ doing
คำถามนี้ คนไทยอาจจะงงว่า ทำไมต้องมี doing ด้วย มันเป็นสำนวนนะ อย่าคิดมาก
ตัวอย่างที่ 2 คำถามนี้สำหรับคนที่ไม่ได้เจอกันมาระยะหนึ่งก็จะถามว่า
Q : How have you been? เป็นการถาม How are you? สำหรับคนที่ไม่เจอกันมาระยะหนึ่ง
A : I have been fine/good. ตอบตามไวยากรณ์ของคำถาม
ตัวอย่างที่ 3 อันนี้กำลังฮิตในหมู่วัยรุ่นแร็พโย่มาก และกลายเป็นคำถามที่ตลกสำหรับคนไทยไปแล้ว
Q : What’s up? คำถามนี้ให้ระวังไว้ว่าใช้ได้กับเพื่อนเท่านั้นห้ามใช้กับผู้ใหญ่เด็ดขาด
A : Fine/good. ตอบเหมือนถามว่า How are you? ธรรมดานั่นแหละ
จากการทักทายก็จะนำเข้าสู่การสนทนา การสนทนาของฝรั่งก็เหมือนกับคนไทยนั่นแหละ ที่พูดตั้งแต่เรื่องสัพเพเหระ ไปจนถึงเรื่องจริงจังแล้วแต่ว่า ผู้สนทนาสนใจด้านไหน แต่ประเด็นก็คือคำศัพท์และสำนวนที่ฝรั่งใช้ คนไทยไม่เข้าใจหรือใช้ไม่เป็น

เวลาพูดถึงเรื่องความรัก แล้วคนไทยต้องการใช้คำว่ารักแท้ คนไทยมักจะพูดว่า Real love ซึ่งผิด เพราะฝรั่งใช้คำว่า True love สำหรับรักแท้ หรือว่าจะพูดว่าฉันรักคุณจริงๆ ต้องพูดว่า I truly love you.ไม่ใช่ I really love you.ในกรณีประโยคนี้ก็สามารถใช้ได้แต่ถ้าจะให้ถูกต้องต้องพูดว่า I truly love you. และอย่าลืมใช้คำว่า True love ไม่ใช่ Real love

สำนวนหลายสำนวนที่คนไทยอาจจะงงว่าแปลว่าอะไร อย่างเช่น สำนวนต่อไปนี้
If you were in my shoes,… แปลว่าถ้าคุณมาเป็นฉัน ไม่ใช่ถ้าคุณมาใส่รองเท้าของฉัน
ตัวอย่างประโยค If you were in my shoes, you would know how I feel. แปลว่าถ้าคุณเป็นฉันแล้วคุณจะรู้ว่าฉันรู้สึกอย่างไร

A piece of cake แปลว่าง่ายมาก ถ้าเปรียบเป็นสำนวนไทยก็คือง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก ตัวอย่างประโยค Learning English is a piece of cake. แปลว่าการเรียนภาษาอังกฤษง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก
Break your legs สำนวนนี้ใช้ตอนที่คู่สนทนากำลังจะไปทำอะไรที่สำคัญ เช่น แสดงคอนเสิร์ต เราสามารถพูดได้ว่า Break your legs. แปลได้ว่า ทำให้ดีที่สุดอย่าเข้าใจผิดว่าฝรั่งแช่งให้ขาหัก

Leave it on ice สำนวนนี้แปลว่า ลืมมันไปเถอะ ใช้เวลาคู่สนทนาถามถึงการทำเรื่องอะไรต่างๆ แล้วถ้าตอบกลับมาว่า Leave it o?n ice ก็หมายถึงลืมเรื่องนั้นไปซะเถอะ

Ice-breaking หมายถึงการทำความรู้จักกับคนแปลกหน้าให้มากขึ้น เช่น การพูดคุยถามถึงเรื่องราวต่างๆ กับคู่สนทนาเพื่อให้รู้จักกันมากขึ้น

อีกอย่างหนึ่งที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ทราบ คือ ความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาและที่ใช้ในประเทศอังกฤษ หรือจะเรียกได้ว่าภาษาอังกฤษมี 2 แบบคือ อังกฤษแบบอเมริกัน (American English) และอังกฤษแบบบริติช (British English) (บริติชเป็นคำที่ใช้สำหรับเรียกสหราชอาณาจักรซึ่งก็คือ ประเทศอังกฤษ ประเทศสกอตแลนด์ และประเทศเวลส์ ซึ่งเป็นต้นแบบของภาษาอังกฤษนั่นเอง) นอกจากสำเนียงที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดแล้ว คำศัพท์หลายคำที่ใช้ก็ต่างกันด้วย อย่างเช่น
คำว่าห้องน้ำ แบบอเมริกันมักใช้คำว่า Restroom แต่แบบอังกฤษมักใช้คำว่า Toilet ซึ่งผู้เขียนเคยมีประสบการณ์ตรงเมื่อไปถามคนอเมริกันว่า Where is the toilet? แล้วเขาก็ตอบมาแบบงงๆ ว่า What is the toilet? ซึ่งเขาไม่รู้จริงๆ ว่า Toilet แปลว่าห้องน้ำ ถามอยู่ตั้งนาน พอบอกว่า Restroom แล้วเขาถึงอ๋อ แหม หน้าแตกเลย

การใช้ตัว –z กับตัว –s บางคำอเมริกันจะใช้ตัว –z สะกด แต่แบบบริติชจะใช้ตัว –s สะกดโดยเฉพาะคำที่ลงท้ายด้วย –lize/-lise เช่นคำว่า centralize/-lise, memorize/lise เป็นต้น

ส่วนเรื่องที่จะแยกอย่างไรระหว่างคนอเมริกันกับคนอังกฤษ ให้ลองฟังสำเนียงดู ถ้าพูดแล้วฟังดูคุ้นเคยหน่อย พูดแบบสบายๆ เหมือนในหนังส่วนใหญ่ที่ได้ยิน นั่นเป็นแบบอเมริกัน ส่วนถ้าฟังแล้วสำเนียงเป็นแบบทุ้มๆ ลงคอ ดูเมื่อยปาก (แต่ใครๆ ว่าเพราะ) นั่นเป็นแบบอังกฤษถ้าใครนึกไม่ออก ก็ลองดูหนังเรื่อง Bridget Jone’Diary ดูนั่นน่ะ สำเนียงอังกฤษทั้งเรื่องเลย ลองทำความคุ้นเคยดูจะได้แยกออกว่า ควรจะใช้คำแบบไหนกับใครดี

อีกปัญหาหนึ่งของคนไทยคือ การออกเสียง ที่มักจะออกผิดไปจากต้นแบบ อาจเป็นเพราะได้เรียนมาอย่างนั้น หรืออาจเป็นเพราะไม่ทราบ และอ่านไปตรงตัวแต่ผิดจากที่ฝรั่งอ่านเช่นคำดังต่อไปนี้
Camel ที่แปลว่า อูฐ คนไทยส่วนใหญ่เลยออกเสียงว่า คา-เมล แต่จริงๆ แล้วต้องออกเสียงว่า แค-เมิล คำนี้นั้นทำนักเรียนไทยในเมืองนอกปล่อยไก่มานักต่อนักแล้ว ระวังให้ดี
Island ที่แปลว่า เกาะ คำนี้อ่านว่า ไอ-แลนด ไม่ต้องออกเสียง –s ตรงกลาง และไม่ใช่ อิส-แลน อันหลังนี่ผิดอย่างมหันต์เลย

ทักษะสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่มาพร้อมกับการพูด คือ การฟัง ถ้าสำเนียงดีแต่ฟังฝรั่งพูดไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นผล นอกจากนี้การฟังได้ดีเป็นตัวช่วยเสริมด้านการออกเสียง อย่างข้อแนะนำในการฝึกพูดก็เรียนรู้มาจากการฟังด้วย การฟังเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดในการออกเสียงให้ถูกต้อง แต่อย่าเพิ่งตกใจว่าเวลาลองฝึกฟังแล้วยังฟังไม่ออก ของอย่างนี้มันต้องใช้เวลา มีน้อยคนนักที่จะฟังฝรั่งออกทุกคำ แค่ฟังพอจับใจความสำคัญได้ก็พอ ไม่ต้องกลัวว่าฟังไม่ออกทุกคำแล้วจะเข้าใจผิด มันจะพาลทำให้ไม่กล้าพูด ถ้าฟังไม่ออกจริงๆ ก็ขอให้เขาพูดอีกครั้ง ไม่ต้องกลัว ฝรั่งเข้าใจ ผู้เขียนมีเคล็ดลับในการฟังมาให้ลองใช้ดู ดังนี้

เวลาฟังให้อ่านปากคนพูดไปด้วย มันจะทำให้เราจับคำพูดได้ชัด วิธีนี้ได้ผลมาก ลองฝึกดู ต่อไปจะทำให้การฟังดีขึ้นเรื่อยๆ จนไม่ต้องอ่านปากก็ฟังได้เข้าใจดี วิธีนี้ถ้าไม่มีโอกาสได้คุยกับฝรั่งโดยตรง ก็ฝึกได้จากการดูภาพยนตร์

ตั้งใจจับคำสำคัญให้ได้ไม่ต้องมัวแต่ฟังเพลิน ในภาษาพูดฝรั่งมีคำเสริมเยอะ ซึ่งบางคำไม่มีความหมายและไม่มีผลต่อความเข้าใจ ซึ่งถ้าเราจับคำสำคัญได้โดยน้ำเสียง และอ่านท่าทาง สีหน้าของผู้พูดไปด้วย จะทำให้เราเดาความหมายที่ผู้พูดต้องการได้

ถ้าฟังไม่เข้าใจ ก็ขอให้เขาพูดใหม่อีกครั้ง เขารู้อยู่แล้วล่ะว่าจะต้องพูดช้าลง โดยขอร้องว่า “pardon” คำสั้นๆ นี้หมายถึง “อะไรนะ” เป็นคำที่ง่าย สะดวกต่อการใช้มากกว่าประโยคขอร้องยาวๆ และสุภาพกว่าจะทำเสียง ฮะ

หัดดูรายการโทรทัศน์หรือวิทยุที่เป็นภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะรายการข่าว ซึ่งผู้ประกาศจะใช้สำเนียงที่ดี สุภาพ และเป็นการฝึกที่ได้ประโยชน์ด้วย

เพราะฉะนั้น การที่จะพูดภาษาอังกฤษได้ดี ต้องใช้การฝึกฝน เรียนรู้ และความกล้าแสดงออก นอกจากนี้ ยังต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาด้วย ถึงจะทำให้ทุกอย่างลงตัว ดังนั้น จึงต้องใช้เวลาในการสร้างพื้นฐานที่ดีพอสมควร นักเรียนจึงต้องใจเย็น เรียนรู้แบบค่อยเป็นค่อยไป อย่าใจร้อนคิดไปก่อนว่าตนเองทำไม่ได้ และไม่มีความสามารถ ของอย่างนี้ต้องใช้เวลา

บทความจาก

http://my.dek-d.com/AoMsIn0_o/story/view.php?id=247033