3.15.2009

Being illillness [N] ความเจ็บป่วย, See also: ความเจ็บไข้, โรคภัย
cough [N] การไอ, See also: การกระแอม, Syn. coughing
sore [ADJ] เจ็บปวด
throat [N] ช่องคอ, See also: คอ, ลำคอ
headache [N] อาการปวดศีรษะ

ใช้กริยา have บอกอาการป่วยที่เป็น
:to have + a cough