3.15.2009

Office PartyQuestion Tag (Tag Question หรือ Tail Question)
ได้แก่ คำถามที่ขึ้นต้นด้วยข้อความบอกเล่า (จะเป็นข้อความบอกรับหรือปฏิเสธก็ได้) เสียตอนหนึ่งก่อน แล้วตามด้วยกริยาช่วยและสรรพนาม เป็นรูปคำถามย่อๆ ซึ่งเรียกกันว่า Question Tag อีกตอนหนึ่ง
Affirmative Statement + anomalous verb +n't + pronoun?
Negative Statement , anomalous verb + pronoun?

เช่น Your friend has come back , hasn't he?
Your friend hasn't come back , has he?
She will leave tomorrow , won't she?
She won't leave tomorrow , will she?หลักการเขียน Question Tag

1. ถ้าประโยคที่มาข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่า ต้องใช้ question tag เป็นรูปปฏิเสธ
- You eat a lot of oranges , don't you?
- You will have the exam next month , won't you?
- She came here yesterday , didn't she?
- They have finished their work , haven't they?

2. ถ้าประโยคที่มาข้างหน้าเป็นประโยคปฏิเสธ ต้องใช้ question tag เป็นรูปบอกเล่า
- You won't come early , will you?
- She doesn't want to disturb you , does she?
- We didn't make a loud noise , did we?
- They haven't tunred it off , have they?

3. ถ้าประโยคข้างหน้ามี verb to have
(a) เมื่อ have แปลว่า "มี" จะใช้ tag ว่า haven't หรือ don't ก็ได้
- She has a lot of friends , hasn't she? (แบบ British)
- They have only one child , don't they? (แบบ American)
(b) เมื่อ have แปลอย่างอื่น ที่ไม่ใช่แปลว่า "มี" ให้ใช้ verb to do มาช่วย
- We have lunch at twelve o'clock , dont' we? (=กิน)
- I had his letter last week , didn't I? (=ได้รับ)
- The King has the dam built , doesn't he? (=ใช้ ไหว้วาน)
- You had a toothache last week, didn't you? (=ป่วย)
(c) question tag ของ "have to" (=จำเป็นต้อง) ใช้ verb to do มาช่วย
- You often have to go to the dentist's , don't you?

4. ในประโยค tag ที่เป็นรูปปฏิเสธ ต้องใช้ รูปย่อเสมอ
- We shall go shopping , shan't we?
- He will come to my party , won't he?

5. Question tag ของ I am คือ aren't I (เนื่องจาก am not ไม่มีรูปย่อ)
- I am late , aren't I ?
- I am lazy , aren't I?

6. Question tag ของกริยาช่วย can ,could , may , might , will , shall, ought to ,
should ,V. be , etc....จะใช้กริยาช่วยเหล่านี้เป็น question tag ได้
- She can do it well , can't she?
- You ought to study hard , oughtn't you?
- They should obey their teacher , shouldn't they?

7. คำว่า "need" (ต้องการ) และ "dare" (กล้า) มีวิธีใช้ 2 แบบ คือ
(a) ใช้เป็นกริยาแท้ tag ก็จะใช้ verb to do มาช่วย
- He needs to go there alone , doesn't he?
- They need money , don't they?
- She doesn not need any help , does she?
- She dares to come alone , doesn't she?
- We don't dare to tell a lie , do we?
(ข้อสังเกต ถ้า "need" "dare" ใช้เป็นกริยาแท้ จะตามหลังด้วย to +V1 โดยที่กริยา
need / dare สามารถผันตามประธานได้ หรืออาจตามด้วย noun ก็ได้)
(b) ใช้เป็นกริยาช่วย tag จะใช้ need / dare เป็นกริยาช่วยใน tag
- She needn't come on Sunday , need she?
- You dare not go out alone at night , dare you?
(ข้อสังเกตุ ถ้า need / dare เป็นกริยาช่วย จะตามหลังด้วย V1 เลย)

8. question tag ของ used to (เคย) คือ didn't หรือ usedn't
- She used to be his secretary , didn't she (usedn't she)?

9. ประธานที่ใช้ใน tag ต้องเป็น pronoun เสมอ
- Vinai went to Chiang Mai yesterday, didn't he?
- The children are playing in the garden , aren't they?
- The police are searching for a thief , are they?

10. tag ของ would like (=ต้องการ) ใช้ wouldn't
- We'd like to go now , wouldn't we?

11. tag ของ would rather (= อยากจะ) ใช้ wouldn't
- You'd rather stay at home , wouldn't you?
- We would rather not go there , would we?

12. tag ของ had better ใช้ hadn't
- You 'd better finish your homework , hadn't you?
- She had better not go out alone , had she?

13. ประโยคคำสั่ง หรือ ขอร้อง (Imperative , order , request ) จะกลายเป็นประโยคสุภาพ
ด้วยการเติม question tag ว่า will you หรือ won't you?
- Open your book , will you?
- Stop talking , will you?
- Take these things away , will you?
- Let us go to the movies , will you?
(แต่ถ้า Let me ask him to accompany you, shall I?)

14. ถ้าประโยคข้างหน้ามีประธานเป็น There is , There are , There was, There were,
(=มี) question tag ใช้ verb to be นั้นๆ + there
- There is a purse in my bag , isn't there?
- There are many flowers in the garden , are there?
- There was an accident last night , wasn't there?

15. Question Tag ของ That is.., This is คือ isn't it ? หรือ is it?
- This is my book , isn't it?
- That is not your bag , is it?

16. Question Tag ของ These are , Those are ใช้ aren't they? หรือ are they?
- These are her belongings , aren't they?
- These are your exercise books, aren't they?
- Those are not our balls, are they?

17. คำต่อไปนี้คือ few , little , never , rarely , scarcely , hardly , seldom , neither ,
none , none , , no one , nobody ,, nothing มีความหมายกึ่งปฏิเสธและปฏิเสธ
เพราะฉะนั้น tag จะเป็นบอกเล่า
- Few students knew the answers , did they?
- Little progress has been made , has it?
- He never comes early , does he?
- That job is hardly suitable for Peter , is it?
- We have seldom seen such large apples , have we?
- I scarcely know him , do I?
- Nothing was done , was it?
- We saw no one we knew , did we?
- None of the boys liked that song , did they?
- You rarely go to the cinema , do you?

18. ประโยคที่ใช้ประธาน one ใน tag จะใช้ one เช่น
- One wants to be rich , doesn't one?
- One can't escape death , can one?

19. ถ้าประธานเป็น evryone , everybody , everything , no one , nobody ,
anybody , neither ในส่วน tag ให้ใช้ they เช่น
- Everyone likes it , don't they?
- Nobody knows the answer , do they?
- Neither of the boys complained , did they?
- None of the workmen arrived on time , did they?
(แต่ถ้า - None of us knew him , did we?)

20. ถ้าเป็นประโยคซับซ้อน ให้ใช้กริยาใน main clause เป็นหลัก ยกเว้น ถ้าใน main clause
หมายถึง ตัวเองหรือบุรุษที่ 1 เช่น
- He said he could come , did he?
- I think he is a good boy , isn't he?
- If he said it under oath , it must be true , musn't it?
- If tomorrow were a holiday, you would go to the sea , wouldn't you?

การตอบคำถามของ Question Tag

1. ถ้าประโยคข้างหน้าเป็นบอลกเล่า ผู้ถามคาดหวังคำตอบ Yes
2. ถ้าประโยคข้างหน้าเป็นปฏิเสธ ผู้ถามคาดหวังคำตอบ No
อย่างไรก็ตาม ในการตอบคำถามแบบ question tag นี้ให้ยึดหลักความเป็นจริงเป็นสำคัญ
เช่น Tokyo is one of the biggest cities of the world , isn't it?
Tokyo isn't one of the biggest cities of the world ,is it?
คำตอบที่แท้จริง คือ เมืองโตเกียวเป็นเมืองใหญ่ที่สุดเมืองหนึ่งในโลก ดังนั้นคำถามข้างต้น
ทั้งสองคำถาม จะได้คำตอบอย่างเดียวกัน คือ Yes, it is.
3. การตอบคำถาม ตอบอย่างสั้นๆ โดยใช้ประธานและกริยาช่วย
- We can speak English , can't we?
Yes, we can.
- You don't want to fail the exam , do you?
No , I don't.

การออกเสียงประโยคคำถาม Question tag

คำถามที่จะได้คำตอบ Yes, No โดยปกติจะขึ้นเสียงสูงที่ท้ายประโยค แต่สำหรับคำถามแบบ Question Tag จะออกเสียงขึ้นสูงที่ท้ายประโยคหรือลงเสียงต่ำก็ได้ ขึ้นอยู่กับความแน่ในของผู้พูด
You can swim , can't you?
ถ้าขึ้นเสียงสูงที่ท้ายประโยค แสดงว่าผู้ถามไม่มั่นใจนักว่าคุณว่ายน้ำได้
ถ้าลงเสียงต่ำที่ท้ายประโยค แสดงว่าผู้ถามค่อนข้างมั่นใจว่าคุณว่ายน้ำได้

Vinai won't come to the party tonight , will he?
ถ้าขึ้นเสียงสูงที่ท้ายประโยค แสดงว่าผู้ถามไม่มั่นใจนักว่าวินัยจะไม่มางานปาร์ตี้คืนนี้
ถ้าลงเสียงต่ำที่ท้ายประโยค แสดงว่าผู้ถามค่อนข้างมั่นใจว่าวินัยจะไม่มางานปาร์ตี้คืนนี้